«ԱՐԱՍ» ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ TÜYAP-Ի ԳՐՔԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԻՆ

TÜYAP-ի Պէյ­լիք­տիւ­զի­ւի հա­մա­լի­րէն ներս այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի բա­ցուի Իս­թան­պու­լի 35-րդ գիր­քի տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Նո­յեմ­բե­րի 20-ը։ Տօ­նա­վա­ճա­ռին այս տա­րի եւս կը մաս­նակ­ցի «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը, ո­րու տա­ղա­ւա­րը պի­տի գտնուի հա­մա­լի­րի եր­րորդ սրա­հէն ներս՝ 603 D։

Ինչ­պէս միշտ, այս տա­րի եւս «Ա­րաս»ի տա­ղա­ւա­րին այ­ցե­լու­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նան լաւ ընտ­րա­նի մը գտնե­լու։ Ան­ցեալ տա­րուան տօ­նա­վա­ճա­ռէն ի վեր հրա­տա­րակ­չա­տու­նը մօ­տա­ւո­րա­պէս քսան նոր գիր­քեր հրա­տա­րա­կած է։ Գրա­սէր­նե­րը «Ա­րաս»ի տա­ղա­ւա­րին մօտ պի­տի շփուին զա­նա­զան հե­ղի­նակ­նե­րու հետ. օ­րի­նակ՝ Զա­պէլ Ե­սա­յեան, Ռա­նըլտ Սիւ­նի, Ռի­չըրտ Յով­հան­նի­սեան, Անդ­րա­նիկ Ծա­ռու­կեան, Տ. Շա­ւարշ Քհնյ. Պա­լը­մեան, Էր­հան Ա­րըք, Ա­նա Ար­զու­մա­նեան, Շա­հան Շահ­նուր, Նի­քո­լայ Մարր, Մի­շէլ Մա­րիան, Ան­թուան Տը Սեն թ՚Էկ­զիւ­փե­րի, Սու­զըն Փե­թի, Մկրտիչ Մար­կո­սեան եւ այլք։

Տօ­նա­վա­ճա­ռին շրջագ­ծով ըն­թեր­ցող­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ կը դրուին մաս­նա­ւո­րա­պէս չորս նոր գիր­քեր, ո­րոնց­մէ մին է Մկրտիչ Մար­կո­սեա­նի վեր­ջին գոր­ծը՝ «Tanrı’nın Seyir Defteri»։ «Ա­րաս» ան­ցեալ տա­րի Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի «Meliha Nuri Hanım» գոր­ծով դի­մա­ւո­րած էր տօ­նա­վա­ճա­ռը, իսկ այս տա­րի իր տա­ղա­ւա­րին այ­ցե­լու­նե­րուն պի­տի հրամց­նէ նոյն հե­ղի­նա­կին «Sürgün Ruhum» ա­նուն գոր­ծը։ Ռի­չըրտ Յով­հան­նի­սեա­նի «Bitlis ve Muş» հա­տո­րէն վերջ գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ կը դրուի նաեւ «Van» հա­տո­րը, որ կը բո­վան­դա­կէ 14 յօ­դուած­ներ պատ­մա­կան Վան-Վաս­պու­րա­կա­նի շրջա­նին մա­սին։  Ըն­թեր­ցա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ պի­տի դրուի նաեւ Ռա­նըլտ Սիւ­նիի վեր­ջին ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը, որ կը կո­չուի «Ancak Çölde Yaşayabilirler»։

Այս բո­լո­րին ա­ռըն­թեր «Ա­րաս» վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած է նաեւ եր­կու նոր գիրք եւս։ Այդ գիր­քե­րէն մին է սփիւռ­քա­հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան­նե­րէն Անդ­րա­նիկ Ծա­ռու­կեա­նի «Ման­կու­թիւն չու­նե­ցող մար­դիկ» գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ Թարգ­մա­նիչն է Քլե­մանս Զա­քա­րեան-Չե­լիք։ Գիր­քը հրա­տա­րա­կուած է Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի ա­ջակ­ցու­թեամբ։

«Ա­րաս» լոյս ըն­ծա­յած է նաեւ «Թու­թա՞կ ես, ծօ՛» գիր­քը, ո­րու հե­ղի­նակն է Ո­ւի­լիըմ Սա­րո­յեան։ Այս վեր­ջի­նը Ի. դա­րու հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան ար­ձա­կա­գիր­նե­րէն մին է։ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հե­ռա­ւոր ան­կիւն­նե­րը ան կ՚որ­սայ պարզ մար­դոց կեան­քեր ու զա­նոնք կը վե­րա­ծէ ե­զա­կի պատ­մու­թիւն­նե­րու։ Իւ­րա­քան­չիւր պատ­մուածք ու­րոյն դէմք մը կը ներ­կա­յաց­նէ՝ եր­բեմն ծի­ծա­ղա­շարժ, սա­կայն խոր­քին մէջ նաեւ քիչ մը տխուր։ Հա­տո­րը պատ­րաս­տուած է Սա­րո­յեա­նի 1994-ին Պէյ­րու­թի մէջ Ա­րամ Սե­փեթ­ճեա­նի խմբագ­րու­թեամբ, Մաք­րու­հի Շէօհ­մե­լեա­նի մե­կե­նա­սու­թեամբ, «Սի­փան» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ հրա­տա­րա­կուած «Պատ­մուածք­ներ»ու երկ­րորդ հա­տո­րին հի­ման վրայ։

Այս եր­կու գիր­քե­րուն ալ կող­քե­րը պատ­րաս­տուած են Ա­րէտ Կը­ճը­րի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 10, 2016