ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

Սա­րը­յէ­րի քա­ղա­քա­պետ Շիւք­րիւ Կեն­չի տան­տի­րու­թեամբ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Թա­րա­պիոյ մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ընթ­րիք մը՝ մօ­տա­լուտ Ա­մա­նո­րին առ­թիւ։ «Կրանտ Թա­րա­պիա» պան­դո­կի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քոյ­թը, որ ի­րա­կա­նա­ցաւ եօ­թնե­րորդ ան­գամ։ Սա­րը­յէ­րէն եւ ամ­բողջ Ի­սթան­պու­լէն բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­կալ­ներ, հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­ներ, դի­ւա­նա­գէտ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­ննե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ, ա­րուես­տա­գէտ­ներ, մամ­լոյ սպա­սա­ւոր­ներ եւ այլ հիւ­րեր հա­մախմ­բուե­ցան այս առ­թիւ։ Շիւք­րիւ Կենչ ջերմ ե­լոյ­թով մը ող­ջու­նեց ե­րե­կոյ­թի բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը, ո­րոնց հետ բաժ­նեց իր խա­ղա­ղու­թեան պատ­գա­մը եւ մօ­տա­լուտ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ յղեց բա­րե­մաղ­թանք­ներ։

Այս ձեռ­նար­կի հրա­ւի­րեալ­նե­րու շար­քին էր Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, որ ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցաւ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեա­նի։ Ներ­կայ էր նաեւ Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար Հայր Աբ­րա­համ Վրդ. Ֆը­րա­տեան։ Թէ՛ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը եւ թէ Գե­րա­պայ­ծա­ռը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով։  

Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան խորհր­դա­կան Ի­կոր Մար­տի­րո­սեան եւ իր կո­ղա­կի­ցը եւս մաս­նակ­ցե­ցան ե­րե­կոյ­թին, ո­րու հրա­ւի­րեալ­նե­րու շար­քին էին հա­մայն­քա­յին զա­նա­զան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Սա­րը­յէ­րի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան խորհր­դա­կան­նե­րէն Թա­լին Կա­զէր այս ձեռ­նար­կի կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ ստանձ­նած էր պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015