ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽԱՌՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­չա­կան խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կերպուած էր միու­թիւ­նը դաշ­նա­կով մը օժ­տե­լու ուղ­ղեալ ծրագ­րին ա­ջակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։ Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թիւ­նը խորհր­դան­շա­կան զու­գա­հե­ռա­կան­նե­րով հա­մա­տե­ղած էր այս ձեռ­նարկն ու դաշ­նա­կի նո­րո­գու­թեան նա­խա­գի­ծը։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին մաս­նակ­ցե­ցան՝ Յա­կոբ Է­զիլ­լիօղ­լու, Ար­ման Ճամ­կէօ­զօղ­լու, Ար­ման Քէօ­սէ, Ար­ման Թեզ­ճան, Տայք Տան­ձիկ, Տիգ­րան Տիւլ­կէ­րեան, Ֆը­րատ Թաշ, Կիւլ­պէնկ Ուս­թաօղ­լու, Մա­սիս Իւ­շէն­մէզ եւ Մկրտիչ Ար­ծի­ւեան։ Ծրա­գի­րը գե­ղա­րուես­տա­կան ու թեք­նիկ ա­ռու­մով վե­րահս­կած էին Եա­շար Սա­րա­չօղ­լու եւ Ար­ման Իս­փի­րօղ­լու, ո­րոնց մա­կա­նին ներ­քեւ ըն­թա­ցած էին պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը։

Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին լու­սան­կա­րիչ­նե­րը հիւ­րե­րուն կող­մէ շրջա­պա­տուե­ցան ջեր­մօ­րէն։ Ներ­կայ էին Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քէն պա­տաս­խա­նա­տու­ներ եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր։ Միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ար­թիւր Կեմ­րէ­քօղ­լու եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։ Ար­թիւր Կեմ­րէ­քօղ­լու հան­դէս ե­կաւ նաեւ ող­ջոյ­նի խօս­քով մը։ Ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը շնոր­հա­կա­լագ­րեր ալ յանձ­նե­ցին ցու­ցա­հան­դէ­սի մաս­նա­կից լու­սան­կա­րիչ­նե­րուն։

Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը պի­տի շա­րու­նա­կուի շուրջ եր­կու շա­բաթ, մին­չեւ տա­րե­վերջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015