ԷՍԱԵԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀՊԱՐՏ Է ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐԷՆ ԳԱՐԻՆ ԷՕՃԱԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՎ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս մեծ հպար­տու­թիւն կ՚ապ­րի իր շնոր­հա­լի սա­նե­րէն Գա­րին Էօ­ճա­լի նուա­ճում­նե­րով։ Սա բա­ռին ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով հպար­տու­թիւն մըն է, ո­րով­հե­տեւ Գա­րին Էօ­ճալ կու գայ ա­պա­ցու­ցա­նել, թէ յա­մառ աշ­խա­տան­քով ու ե­ռան­դով հնա­րա­ւոր կ՚ըլ­լայ կեան­քի մէջ յաղ­թա­հա­րել ա­մէն դժուա­րու­թիւն։

8-10 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն Ա­լա­նիա­յի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Թուր­քիոյ կոյր եւ հաշ­ման­դամ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու միջ­վար­ժա­րա­նա­յին լո­ղի ա­ռաջ­նու­թիւ­նը։ Իս­կա­պէս իւ­րա­յա­տուկ այս մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն Գա­րին Էօ­ճալ հա­սաւ ծա­փա­հա­րե­լի յա­ջո­ղու­թեան։ Հաշ­ման­դամ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու լո­ղի ա­խո­յե­նու­թեան շրջագ­ծով ե­րեք ա­նուա­նա­կար­գե­րու մէջ ան նուա­ճեց ա­ռաջ­նու­թիւն։ Ա­խո­յե­նու­թեան այդ մե­տայլ­նե­րը տօ­նա­կան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­ցին Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Գա­րին Էօ­ճալ այս բա­ցա­ռիկ յա­ջո­ղու­թեան հա­սաւ՝ իր մար­զան­քի ու­սուց­չու­հիին՝ Ան­ժէլ Ե­լե­կէ­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Հարկ է նշել, որ Ան­ժէլ Ե­լե­կէ­նի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ Գա­րին Էօ­ճալ իւ­րա­քան­չիւր շա­բա­թա­վեր­ջին կը մար­զուի մաս­նա­ւոր մար­զա­կան հա­մա­լի­րի մը մէջ։

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մթնո­լոր­տը այս օ­րե­րուն պայ­մա­նա­ւո­րուած է Գա­րին Էօ­ճա­լի ա­պա­հո­ված մե­տայլ­նե­րուն առ­թած խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ մենք ալ դպրո­ցին մէջ հա­կիրճ զրոյց մը ու­նե­ցանք իր հետ։ Այս առ­թիւ ան մե­զի յայտ­նեց, թէ կը սի­րէ կեան­քը, կը սի­րէ ապ­րի­լը եւ ար­դէն վար­ժուած է այս ձե­ւով ապ­րե­լու։

Գա­րին Էօ­ճալ բազ­մա­կող­մա­նի տա­ղանդ­նե­րով օժ­տուած ե­րի­տա­սար­դու­հի մըն է։ Ան կանգ­նած է փրո­թէզ սրունք­նե­րու վրայ եւ հա­կա­ռակ մատ­նա­զուրկ ըլ­լա­լուն՝ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զի պա­տին վրայ նկա­րած է իր վար­ժա­րա­նին հա­մար ստեղ­ծա­գոր­ծած մե­ծա­դիր լո­կոն։ Ի­րեն հա­մար զգա­ցա­կան բա­ցա­ռիկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նէր նուա­ճած մե­տայլ­նե­րը վզին այդ լո­կո­յին տակ անց­նիլ մեր ոսպ­նեա­կին դի­մաց՝ շրջա­պա­տուած Ան­ժէլ Ե­լե­կէ­նին եւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշա­նի կող­մէ։ Դպրոց կա­տա­րած մեր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշանն ալ մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգ­ծեց, թէ Է­սաեա­նի ըն­տա­նի­քը հպարտ է Գա­րին Էօ­ճա­լով ու վստահ՝ թէ ա­պա­գա­յին ան յա­րա­տե­ւու­թեամբ պի­տի զար­գաց­նէ իր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը։ 

Շաբաթ, Մայիս 14, 2016