ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆԱՐՏԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆՆ ՈՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Միջ­միու­թե­նա­կան նար­տի մրցա­շար­քի ա­ւար­տա­կան ու եզ­րա­փա­կիչ փու­լի պար­գե­ւատր­ման հան­դի­սու­թիւ­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին այս տա­րի 19-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Ա­ւար­տա­կան հանգ­րուա­նին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ հիւ­րըն­կալ Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գէորգ Սիմ­քէ­շեան։ Ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի որ­դին՝ Մար­տի­րոս Կիւն­թէր։

Այս տա­րի մրցա­շար­քին ա­ռա­ջի­նը հան­դի­սա­ցաւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան սա­նուց միու­թիւ­նը, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի եւ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թիւն­նե­րու խում­բե­րը։ Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման հանգ­րուա­նին պար­գեւ­նե­րը յանձ­նուե­ցան ծա­փող­ջոյն­նե­րով։ Հա­տուե­ցաւ նաեւ կար­կան­դակ մը եւ յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին բո­լո­րը զի­րար շնոր­հա­ւո­րե­ցին ու ժա­մադ­րուե­ցան յա­ջորդ տա­րուան մրցա­շար­քին հա­մար։

Հարկ է նշել, որ յա­ռա­ջի­կայ տա­րի այս մրցա­շար­քը պի­տի կազ­մա­կեր­պուի 20-րդ ան­գամ՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ, ուր ար­դէն ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած էր այս միջ­միու­թե­նա­կան ծրա­գի­րը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015