ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՍԿԻՇԷՀԻՐ

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս ճամ­բոր­դու­թիւն մը կա­տա­րե­ցին դէ­պի Էս­կի­շէ­հիր։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­լին Պիւ­յիւ­քէ­րի գլխա­ւո­րած խում­բին մաս կազ­մե­ցին նաեւ ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։ Իս­թան­պու­լի մեր­ձա­կայ այս քա­ղա­քին մէջ տղա­քը ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։ Ի­րենց ան­մի­ջա­կա­նու­թեան մէջ ա­նոնք ծա­նօ­թա­ցան տե­սար­ժան վայ­րե­րուն եւ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին մի­ջա­վայ­րին։ Էս­կի­շէ­հի­րի կեդ­րո­նին ա­ռըն­թեր ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ մեր­ձա­կայ գա­ւա­ռակ­նե­րը։

Ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի խում­բը այ­ցե­լեց նաեւ Սիվ­րի­հի­սա­րի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղե­ցին, որ վեր­ջին շրջա­նին վե­րա­նո­րո­գուած է շրջա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ։

Ա­շա­կերտ­նե­րը ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­նե­րով ու վառ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով վե­րա­դար­ձան Իս­թան­պու­լ։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016