ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին տե­ղի ու­նե­ցաւ փոք­րիկն Լին­տա Թո­փա­լօղ­լուի Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։ Ան դուստրն է Վա­չէ-Սեր­տա Թո­փա­լօղ­լու ա­մո­լին եւ թոռ­նի­կը՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի բազ­մա­վաս­տակ լու­սան­կա­րիչ Տիգ­րան Թո­փա­լեա­նի (Ֆօ­թօ Շէ­նէլ)։

Ըն­տա­նե­կան եւ բա­րե­կա­մա­կան շրջա­նակ­նե­րէ լայն մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ մկրտու­թիւ­նը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րը ու­րա­խա­կից ե­ղան Թո­փա­լօղ­լու եւ Կէօք­թաշ ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Խան­դա­վառ խորհր­դա­կա­տա­րու­թեան ըն­թաց­քին փոք­րի­կը մկրտեց Տ. Սար­գիս Ա. Քհնյ. Գու­յում­ճեան։ Կնքա­հայրն էր Գա­մէր-Շի­լա Շի­րի­նօղ­լու։

Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին հրա­ւի­րեալ­նե­րը ան­կեղծ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ ը­րին նո­րոգ մկրտեալ Լին­տա Թո­փա­լօղ­լուի հա­մար։

Այս ու­րախ առ­թիւ եր­կար ու եր­ջա­նիկ կեանք մը կը մաղ­թենք փոք­րիկն Լին­տա Թո­փա­լօղ­լուին։ Կը շնոր­հա­ւո­րենք իր եր­ջա­նիկ ծնող­քը՝ Վա­չէ-Սեր­տա Թո­փա­լօղ­լու ա­մո­լը։ Մեր խնդակ­ցու­թիւն­նե­րը մեծ ծնո­ղաց՝ Տիգ­րան-Նա­տիա Թո­փա­լօղ­լուին, Կա­րա­պետ-Լուիզ Կէօք­թա­շին, ինչ­պէս նաեւ Գա­մէր-Շի­լա Շի­րի­նօղ­լու ա­մո­լին։ 

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016