ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆԱԽԱՃԱՇԸ

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Գա­րա­կէօ­զեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ըն­տա­նե­կան նա­խա­ճաշ մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Գա­րա­կէօ­զեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած էր այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու շրջագ­ծով հաս­տա­տու­թեան բազ­մա­թիւ շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուե­ցան նա­խա­ճա­շի սե­ղան­նե­րու շուրջ։ Ա­մառ­նա­մու­տի առ­թած բարձր տրա­մադ­րու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ գա­րա­կէօ­զեան­ցի­նե­րը ան­մի­ջա­կան զրոյց ու­նե­ցան ի­րա­րու հետ։

Նա­խա­ճա­շի ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Գա­րա­կէօ­զեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Նու­պար Եըլ­տըզ։ Ան ընդգ­ծեց, թէ այս հա­ւա­քոյ­թը կը զու­գա­դի­պէր սա­նուց միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 65-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին։ Նու­պար Եըլ­տըզ, կոչ ուղ­ղեց որ­պէս­զի բո­լոր գա­րա­կէօ­զեան­ցի­նե­րը ըլ­լան միաս­նա­կան ու մնան հա­մա­խումբ ի­րենց դա­րա­ւոր վար­ժա­րա­նին շուրջ, ինչ­պէս նաեւ փա­րին մեր ինք­նու­թեան, լե­զուին, մա­մու­լին եւ մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րուն։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Գա­րա­կէօ­զեան սա­նուց միու­թեան նոր շէն­քի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը ըն­թաց­քի մէջ են՝ ներ­կա­նե­րը սա­նուց միու­թեան վար­չա­յին­նե­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­ցին նաեւ շի­նա­րա­րու­թեան ըն­թաց­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ծրագ­րի հե­ռան­կար­նե­րը, բնա­կա­նա­բար, խան­դա­վա­ռե­ցին բո­լո­րը, մինչ ա­ռար­կա­յա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն կը զու­գոր­դուէին Գարա­կէօ­զեա­նի ըն­տա­նի­քի ե­րէց­նե­րէն Նու­պար Եըլ­տը­զի կող­մէ փո­խան­ցուած պատ­մա­կան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք միեւ­նոյն ժա­մա­նակ զգա­ցա­կան ե­րե­սակ մը կ՚ա­ւելց­նէին այժ­մու մթնո­լոր­տին։ Ար­դա­րեւ, երբ Գա­րա­կէօ­զեա­նի մե­րօ­րեայ նոր սե­րունդ­նե­րը ո­գե­ւո­րու­թեամբ կը սպա­սեն սա­նուց միու­թեան նոր շէն­քի շի­նա­րա­րու­թեան ա­ւար­տին՝ Նու­պար Եըլ­տըզ յի­շե­ցուց, թէ ինք ան­ցեա­լի մէջ ա­կա­նա­տես ե­ղած էր սա­նուց միու­թեան ա­ռա­ջին շէն­քի կա­ռուց­ման գոր­ծին, նոյ­նիսկ իր ըն­կեր­նե­րուն հետ մաս­նակ­ցած՝ հիմ­նար­կէ­քին։ Հե­տե­ւա­բար, իր կող­մէ փո­խան­ցուած այդ պատ­մա­կան վկա­յու­թիւն­նե­րը խոր ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րուն վրայ։

Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015