ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Քէր­մէ­սի կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին՝ Վար­դու­հի Մսըր­լեան, Վեր­ժին Չի­մէն, Շա­քէ Քար­թուն, Սե­դա Զուռ­նա­ճը, Ար­փի­նէ Պա­հա­րօղ­լու, Լու­սին Քա­վուք­ճու, Գո­հար Կէօք, Ար­տե­միս Զուռ­նա­ճը, Ծա­ղիկ Չիթ­ճի, Ար­փի­նէ Փե­սէն, Մա­րի Սի­լահ­լը, Ճոյս Տինչ­քա­յըք­ճը եւ Լի­զի Չեր­մէ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015