ՊԱՔԸՐԳԻՒՂՑԻՆԵՐԷՆ «ԵՐԳ ՊԱՆԴՈՒԽՏԻ»

Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մշա­կոյ­թի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը ե­րէկ շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ա­թա­գիւ­ղի «Եու­նուս Էմ­րէ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ։ Այս տա­րի Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը Ա­րամ Կոս­տա­նեա­նի բե­մադ­րու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց «Երգ պան­դուխ­տի»ն, որ պատ­րաս­տուած է հրա­պա­րա­կա­գիր Բագ­րատ Էս­դու­գեա­նի հա­մա­նուն գիր­քին հի­ման վրայ։

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Տ. Զա­տիկ Ա­բե­ղայ Պա­պի­կեան, Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րըն, Բագրատ-Սե­դա Էս­դու­գեան ա­մո­լը, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բազ­մա­թիւ յայտ­նի դէմ­քեր եւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներ։

Հան­դի­սու­թեան սկիզ­բին կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լու, որ նշեց, թէ ձեռ­նար­կը ձօ­նուած էր մայ­րե­րուն։ Յայ­տագ­րին տե­ւո­ղու­թեան դե­րա­կա­տար­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին յի­շեալ գիր­քէն զա­նա­զան դրուագ­ներ։ Բո­լոր ներ­կա­նե­րը ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին ա­նոնց յա­ջող աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը։

Ե­րե­կոյ­թի ա­ւար­տին յու­շա­նուէր­ներ յանձ­նուե­ցան դե­րա­կա­տար­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ներ­կա­յաց­ման թեք­նիկ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն։ Ե­լոյթ մըն ալ ու­նե­ցաւ Բագ­րատ Էս­դու­գեան։ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ յու­շա­նուէր մը յանձ­նեց Մաք­րու­հի Քէ­չիեո­լուին, որ կա­տա­րած էր բե­մա­յար­դա­րու­մը։ Բե­մադ­րիչ Ա­րամ Կոս­տա­նեան յու­շա­նուէ­րը ստա­ցաւ փոք­րիկ դե­րա­սան­նե­րուն ձե­ռամբ։ Շնոր­հա­կա­լու­թեան խօսք մըն ալ ար­տա­սա­նեց Պա­քըր­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր, որ իր հեր­թին ծաղ­կե­փունջ մը յանձ­նեց Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լուին։

Յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հան­դի­սա­տես­նե­րը ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տե­ցին ներ­կա­յա­ցու­մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած խում­բին ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հե­ղի­նա­կը։

 

Հինգշաբթի, Մայիս 21, 2015