ԶԻՊԷՉ-Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹՆԵՐՈՒ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԶԻ­ՊԷՉ-ի վար­չու­թիւ­նը եւ մաս­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մը կը ձգտին խո­րաց­նել մեր վար­ժա­րան­նե­րու կրթա­կան մշակ­նե­րուն հետ ի­րենց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ որ­պէս­զի յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ ա­շա­կերտ­նե­րու պա­րա­գա­յին կա­տարուին ա­ւե­լի գի­տա­կից կար­գադ­րու­թիւն­ներ։ ԶԻ­ՊԷՉ-ի կող­մէ ներ­կա­յիս ի գործ դրուած է դպրոց­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան ուղ­ղեալ կրթա­կան ծրա­գիր մը, ո­րուն շրջագ­ծով կա­ռոյ­ցի կեդ­րո­նէն ներս ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան  հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան­նե­րէն դա­սա­րա­նի ու­սու­ցիչ­ներ կամ ու­ղե­ցոյց ու­սու­ցիչ­ներ։ Մաս­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մը Շա­բաթ եւ Եր­կու­շաբ­թի օ­րե­րը յա­տուկ դա­սըն­թաց­քի մը ձե­ւա­չա­փին մէջ կը նա­խա­տե­սէ մէկ­տե­ղուիլ մեր վար­ժա­րան­նե­րու կրթա­կան մշակ­նե­րուն հետ։ Յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան ալ ԶԻ­ՊԷՉ-ի մաս­նա­գէտ­նե­րը կը նա­խա­տե­սեն մէկ­տե­ղուիլ այն ծնող­նե­րուն հետ, ո­րոնց զա­ւակ­նե­րը կը յա­ճա­խեն թրքա­հայ վար­ժա­րան մը եւ յա­տուկ խնամ­քի կա­րիք ու­նին։

Ե­րէ­կուան հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին կրթա­կան մշակ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցան այս ծրա­գի­րը մշա­կած խում­բին ան­դամ­նե­րը՝ ԶԻ­ՊԷՉ-ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Տիգ­րան Տիւլ­կե­րեան, ընդ­հա­նուր հա­մա­կար­գող Կիւլ­ֆի­տան Էօ­վիւչ, հո­գե­բան Ա­հու Սաղ­լամ, հո­գե­բան Ռաֆ­ֆի Պա­լըք­ճը, հո­գե­բան Տիլ­պէր Քա­չար Քիւ­թիւք­ճիւ, ման­կա­վարժ Էս­րա Կիւ­նէյ եւ նէօ­րո­լոկ Սի­նան Չո­մու։

Այս խում­բի ան­դամ­նե­րը ման­րա­մասն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուին իս­թան­պու­լա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու կրթա­կան մշակ­նե­րուն, նաեւ պա­տաս­խա­նե­ցին ա­նոնց հար­ցում­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Յունիս 22, 2016