ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹ՝ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԷՐԻԻ

Պոլ­սա­հայ գե­ղա­րուես­տա­կան կեան­քի մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի նուի­րեալ եւ ան­մո­ռա­նա­լի դէմ­քե­րէն Քրիս­տին Սա­լէ­րի այս տա­րի եւս կ՚ո­գե­կո­չուի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին նկար­չա­կան մրցոյ­թով մը։ Սա­լէ­րիի ա­նու­նով իր հա­րա­զատ­նե­րուն կող­մէ հաս­տա­տուած հիմ­նար­կը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն յա­ռաջ կը տա­նի սոյն ծրա­գի­րը։ Մրցոյ­թը, որ այս տա­րի չոր­րորդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի, շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ։ Տղա­քը ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տանք կա­տա­րե­ցին տա­րի­քա­յին ե­րեք խմբա­ւո­րում­նե­րու մէջ։ Ա­ռա­ջի­նէն մին­չեւ չոր­րորդ դա­սա­րան­նե­րը ա­ռա­ջին հեր­թին մաս­նակ­ցե­ցան այս մրցոյ­թին, ի­րենց յա­ջոր­դե­ցին հինգ-ու­թե­րորդ դա­սա­րան­նե­րու տղաքն ու լի­սէա­կան­նե­րը։ Ա­ռա­ջին խում­բը ստեղ­ծա­գոր­ծեց նիւթ ու­նե­նա­լով չորս ե­ղա­նակ­նե­րը։ Միւս­նե­րուն նիւթն էր մե­տիան։

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ իւ­րա­քան­չիւր խում­բին հա­մար ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Ռե­հան Սա­րը­պայ, որ կը ներ­կա­յաց­նէր ձեռ­նար­կին նպա­տա­կը, նա­խա­ձեռ­նարկ հիմ­նար­կին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ մրցոյ­թին կա­նոն­նե­րը։ Այս առ­թիւ տղա­քը ա­ռիթն ու­նե­ցան նաեւ ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­լու Քրիս­տին Սա­լէ­րիի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

Մրցոյ­թի դա­տա­կազ­մին մաս կը կազ­մեն՝ Մառ­լէն Թէ­քիր­տաղ­լը­ճան, Ար­շօ Գաս­պա­րեան, Մայ­տա Սա­րիս, Ռե­հան Սա­րը­պայ եւ Ար­թին Տէ­միր­ճի։

Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւ­նը նա­խա­տե­սուած է Ապ­րի­լի 26-ին։

 

 

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015