ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԻՖԹԱՐ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը: Այս առ­թիւ վար­ժա­րա­նին մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ազ­գա­յին կրթու­թեան փոխ-նա­խա­րար Օր­հան Էր­տէմ, Կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ գլխա­ւոր խորհր­դա­տուի օգ­նա­կան Տքթ. Մուամ­մէր Եըլ­տըզ, կու­սա­կա­լի օգ­նա­կան Ահ­մէտ Համ­տի Ուս­թա, Կրթա­կան նա­խա­րա­րի խորհր­դա­տու Տքք. Էօ­մէր Ա­քար, Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի կրթա­կան տնօ­րէն Մու­րատ Միւ­ճա­հիթ Են­թիւր, նաեւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի եւ Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի ղե­կա­վար­ներ: Հիւ­րե­րը վար­ժա­րա­նի մուտ­քին դի­մա­ւո­րուե­ցան Մխի­թա­րեան հայ­րե­րու՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէ­նի եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նի, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լուի, ա­տե­նա­պետ Ար­ման Գա­մա­ռի գլխա­ւո­րու­թեամբ Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ան­դամ­նե­րու, վար­ժա­րա­նի լի­կէո­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ւա Օ­րա­գեա­նի, միջ­նա­կար­գի տնօ­րէ­նու­հի Էլ­տա Գա­րա­կէօ­զեա­նի, նա­խակր­թու­թեան տնօ­րէ­նու­հի Քա­թիա Վար­կըի, ու­սուց­չաց կազ­մէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ Ծ­­նո­ղաց միու­թեան ան­դամ­նե­րու կող­մէ: Իսկ իֆ­թա­րի սե­ղա­նին հա­մայն­քէս հրա­ւի­րուած էին Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, հիւ­րա­բար քա­ղաքս գտնուող Տքթ. Հ. Մես­րոպ Ծ. Վրդ. Թո­փա­լեան, Պատ­րիար­քա­րա­նի ա­նու­նով՝ Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան, Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան Սի­րան Սուր­քի, Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ, նաեւ Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թե­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Ե­րե­կոյ­թին հան­դի­սա­վարն էր վար­ժա­րա­նի թրքե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Իլք­նուր Պա­րան: Սկիզ­բին ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան եւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լու: Ե­րե­կոյ­թի տե­ւո­ղու­թեան պատ­շաճ հիւ­րա­սի­րու­թիւն կա­տա­րուե­ցաւ Ծնո­ղաց միու­թեան ան­դամ­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնք հիւ­րե­րուն յանձ­նե­ցին նաեւ խորհր­դան­շա­կան յու­շա­նուէր­ներ: Ներ­կա­նե­րուն ուղ­ղեալ իր խօս­քը ար­տա­սա­նեց նաեւ Զէ­քիեան Գե­րա­պայ­ծա­ռը: Իսկ ե­րե­կոյ­թի ա­ւար­տը բնո­րո­շուե­ցաւ Օր­հան Էր­տէ­մի ե­լոյ­թով:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016