ԱՐԴԱՐ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին հա­մա­կուած էր տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ՝ Տա­տեան վար­ժա­րանի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման հան­դի­սու­թեան առ­թիւ։ Իս­կա­պէս պատ­մա­կան շա­բա­թա­վերջ մըն էր Պա­քըր­գիւ­ղի հա­յու­թեան տե­սա­կէ­տէ եւ այս թա­ղի մեր ժո­ղո­վուր­դը ապ­րե­ցաւ ար­դար հպար­տու­թիւն մը՝ դպրո­ցը նման հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նով մը օժ­տած ըլ­լա­լու եւ ա­նոր ա­ռա­քե­լու­թեան առ­ջեւ նոր հո­րի­զոն մը բացած ըլ­լա­լու բե­րու­մով։ Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը այս առ­թիւ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րերն ու հա­մայն­քա­յին բա­րերար­նե­րը մե­ծա­րեց ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րով՝ կրթօ­ճա­խի ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին այս հանգ­րուա­նին։

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց համա­լի­րի պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց իր կող­քին ու­նե­նա­լով Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նը, Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նը, Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեա­նը եւ բազ­մա­թիւ քա­հա­նայ հայ­րեր։ Ներ­կայ էին Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան, ինչ­պէս նաեւ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լէնտ Քե­րի­մօղ­լու եւ նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Ա­թէշ Իւ­նալ Էր­զէն, ո­րոնց եր­կուքն ալ տէր կանգ­նե­ցան դպրո­ցա­շի­նու­թեան այս ծրագրին։ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն թէ՛ ներ­կայ եւ թէ ան­ցեալ շրջա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ ալ փութա­ցած էին բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ո­րու հրա­ւի­րեալ­նե­րու շար­քին էին Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան Նա­տիա Թա­շէլ, հա­մայն­քա­յին բազ­մա­թիւ բա­րե­րար­ներ, մեր զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւննե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ եւ հիւ­րեր։ Պա­քըր­գիւ­ղի Ծն. Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Փրոֆ. Ար­սէն Ար­շըք, տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ բո­լոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րա­սի­րե­ցին հան­դի­սու­թեան բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ու­րա­խա­կից ըլ­լա­լու Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին։

Տա­տեան վար­ժա­րա­նը այս վեց յար­կա­նի նո­րա­կերտ հա­մա­լի­րին մէջ խարս­խուած է իր գոր­ծու­նէու­թեան 171-րդ տա­րուան զու­գա­դի­պած հանգ­րուա­նին, երբ իր եր­թը կը շա­րու­նա­կէ 360 ա­շա­կեր­տով եւ 40 հո­գիէ բաղ­կացեալ ու­սուց­չա­կան կազ­մով։ Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը այս ծրա­գի­րը ի կա­տար ա­ծե­լու հա­մար ան­նա­խընթաց զօ­րակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րած են Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին։ Դպրո­ցի դա­սա­րան­նե­րը, դահ­լիճ­նե­րը, առան­ձին ման­կա­պար­տէ­զը եւ զա­նա­զան բա­ժին­նե­րը կո­չուած են բա­րե­րար­նե­րու ա­նուն­նե­րով. ա­նուն­ներ՝ ո­րոնք եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր մեր հա­մայն­քա­յին կեան­քի մղիչ ու­ժը կը հան­դի­սա­նան եւ այս էա­կան ձեռք­բե­րու­մին շրջագ­ծով ալ չեն զլա­ցած ի­րենց բա­ժի­նը։ Հարկ է նշել, որ այս ամ­բողջ աշ­խա­տան­քի կի­զա­կէտին կը գտնուէր թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր, որ թէ՛ մի­ջոց­նե­րը եւ թէ աշ­խա­տանքնե­րը հա­մա­կար­գե­լով ե­րաշ­խա­ւո­րեց գոր­ծին յա­ջո­ղու­թիւ­նը, հա­մախմ­բե­լով իր ըն­կեր­նե­րը եւ ցուցա­բե­րե­լով ան­կոտ­րուն կամք։

Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցած ա­րա­րո­ղու­թեան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ Ռենա Էօզ­տէ­մի­րի եւ Շա­հին Սալ­թըք­լըի։ Ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր եւ Ա­լիս Պայ­րամ։ Ցու­ցադ­րուե­ցաւ տե­սաե­րիզ մը, ո­րով ներ­կա­նե­րը ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­ցին թէ՛ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի պատ­մու­թեան ու գոր­ծու­նէու­թեան եւ թէ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կա­տա­րուած այս շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տան­քին շուրջ։

Յու­զիչ պա­հեր ապ­րուե­ցան երբ բա­րե­րար­նե­րուն եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն յանձ­նուե­ցան մաս­նա­ւոր պատրաս­տուած յու­շա­նուէր­ներ, ո­րոնք կը խորհր­դան­շէին Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րը։ Հրա­ւի­րեալ­նե­րը նո­րա­կա­ռոյց դպրո­ցի դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ յայ­տագ­րին հե­տե­ւե­լու ա­ռըն­թեր նոր հա­մա­լի­րը շրջե­ցան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ու­ղեկ­ցու­թեամբ եւ հեր­թա­կան ան­գամ ար­տա­յայ­տե­ցին ի­րենց հիաց­մուն­քը։ Ըն­թաց­քին, Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին ա­նու­նով Մե­սուտ Էօզ­տէ­մի­րին ալ յանձ­նուե­ցաւ մաս­նաւոր յու­շապ­նակ մը՝ ար­ժե­ւո­րե­լու հա­մար ներդ­րած վաս­տակն ու ե­ռան­դը։

Հա­ւա­քոյ­թը ա­ւար­տին հա­սաւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի խօս­քով, ո­րու ըն­թաց­քին ան գնա­հա­տեց մեր բա­րերա­նե­րուն կող­մէ ցու­ցա­բե­րուած ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ու կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի հա­մայն­քէն ներս յաղ­թա­հարուի միաս­նա­կա­նու­թեան պա­կա­սը։

Յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին բո­լո­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ները եւ բա­րի վա­յե­լում մաղ­թե­ցին տա­տեան­ցի­նե­րուն՝ որ­պէս­զի մեր այս կրթօ­ճա­խը բա­զում տա­րի­ներ շա­րունա­կէ հասց­նել հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեամբ հա­սակ ա­ռած սե­րունդ­ներ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015