ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ՀԱՄԵՐԳԻ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Պա­քըր­գիւ­ղի Քա­ռա­սուն Ման­կանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Հրանդ Չի­զէմ­ճեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Շմա­ւոն Տա­վուլ­ճեան եւ Գլո­տին Էժ­տէ­րեան։ Հիւ­րե­րը փու­թա­ցած էին մե­զի տե­ղե­կաց­նել, որ Քա­ռա­սուն Ման­կանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի պա­տա­նե­կան կազ­մը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ հա­մերգ­նե­րով։ Հրանդ Չիզ­մէ­ճեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ պա­տա­նե­կան կազ­մը այս տա­րի ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ բեմ պի­տի բարձ­րա­նայ։ Ան­ցեալ տա­րուան փոր­ձա­ռու­թեան հի­ման վրայ տղա­քը ա­ւե­լի քան վեց ամ­սուան աշ­խա­տանք մը տա­րած են, ինչ որ կա­տա­րե­լա­գործ­ման լաւ ա­ռիթ մը ե­ղած է ա­նոնց տե­սա­կէ­տէ։ Հի­մա 47 պա­տա­նի­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս կազ­մը կը պատ­րաս­տուի ներ­կա­յաց­նել 16 հա­յե­րէն եր­գե­րէ բաղ­կա­ցեալ իր նոր յայ­տա­գի­րը։ Պա­տա­նե­կան կազ­մը հան­դէս պի­տի գայ նուա­գա­խում­բի մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ դաշ­նա­կա­հար Ա­ւե­տիս Էօզ­տե­մի­րի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ։ Հարկ է նշել, որ Ա­ւե­տիս Էօզ­տե­միր Քա­ռա­սուն Ման­կանց երգ­չա­խում­բի եր­գե­հո­նա­հարն է եւ իր եր­կու յօ­րի­նում­նե­րը մաս պի­տի կազ­մեն պա­տա­նե­կան կազ­մի հա­մեր­գի եր­գա­ցան­կին։

Հրանդ Չիզ­մէ­ճեան հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին մե­զի յայտ­նեց, թէ կը ջա­նան նոր սե­րուն­դը հա­ղորդ պա­հել հայ ե­րաժշ­տու­թեան։

Քա­ռա­սուն Ման­կանց երգ­չա­խում­բի պա­տա­նե­կան կազ­մին յա­ռա­ջի­կայ եր­կու հա­մերգ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Տա­տեան վար­ժա­րա­նի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ։ Հա­մերգ­նե­րէն մին նա­խա­տե­սուած է Տա­տեա­նի եւ հա­մայն­քա­յին միւս վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար։ Իսկ երկ­րորդ հա­մեր­գը բաց պի­տի ըլ­լայ ընդ­հա­նու­րին հա­մար։

Հրանդ Չիզ­մէ­ճեան մե­զի յայտ­նեց, որ կը ծրագ­րեն ամ­րան շրջա­նին այս հա­մեր­գը կրկնել նաեւ Գնա­լը կղզիի մէջ։  

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016