ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԿԱԼԱ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­խում­բին ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը, որ ձօ­նուած էր հո­գե­լոյս Տ. Տա­րօն Ա. Քհնյ. Սի­րա­կա­նեա­նի յի­շա­տա­կին։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին տե­սա­կէ­տէ փայ­լուն կա­լա մըն էր այս մէ­կը, ո­րով­հե­տեւ երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­կան կազ­մը եր­կար ընդ­հա­տու­մէ մը վերջ ար­դէն վե­րա­կեն­դա­նա­ցու­ցած էր իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը կը հրամց­նէր թա­տե­րա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան։

Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի կող­մէ բե­մադ­րուած «Թիւ 5 խե­լա­գա­րը» զա­ւեշ­տի ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը ար­ձա­նագ­րեց յա­ջո­ղու­թիւն՝ ար­ժա­նա­նա­լով թա­ղե­ցի թա­տե­րա­սէր­նե­րու ծա­փա­հա­րու­թեան։ Ներ­կայ էին Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, գե­ղա­րուես­տա­կան այս ծրագ­րի հո­վա­նա­ւոր­նե­րէն Լե­տա Շի­րի­նօղ­լու, երգ­չա­խում­բի տնօ­րէն խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, Ֆէ­րի­գիւ­ղի յա­րա­կից մար­մին­նե­րէն դէմ­քեր եւ ա­րուես­տա­սէր­ներ։

Ձեռ­նար­կը սկսաւ Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով։ Ա­ւե­լի վերջ ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ «Թիւ 5 խե­լա­գա­րը» ա­նուն ե­րեք ա­րար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ խա­ղը, որ խարս­խուած է Միհր­դատ Հայ­կազ­նի ըն­դօ­րի­նա­կու­թեան հի­ման վրայ։ Թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը յա­ջո­ղե­ցան հան­դի­սա­տես­նե­րուն հետ ա­պա­հո­վել ան­մի­ջա­կան հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն եւ սրա­հին մէջ ստեղ­ծուե­ցաւ բարձր տրա­մադ­րու­թիւն։ Դե­րա­սան­ներն էին. Գրի­գոր Թէր­զիեան, Սե­ւան Փիո­սեան, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեան, Սա­րօ Պենկ­լեան, Ա­րեգ Ի­փէք­լի, Սե­ւան Նի­զա­մեան, Ար­թօ Նալ­ճը, Ա­րէտ Ուն­ճեան, Սէր­լի Ժպիտ Մա­յի­սօղ­լու, Ե­րուանդ Սե­պու­հեան, Սե­սիլ Գահ­վէ­ճիօղ­լու, Սէր­տար Գահ­վէ­ճիօղ­լու, Նա­թա­լի Թու­րաչ եւ Շի­լա Պա­պա­յի։ Թեք­նիկ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը ստանձ­նած էին Նա­թան Սա­րա­ճան եւ Վար­դան Թէր­զիեան։

Ներ­կա­յաց­ման ա­ւար­տին թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեա­նի հետ հա­տե­ցին ի­րենց ի պա­տիւ պատ­րաս­տուած կար­կան­դա­կը։ Յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին բո­լո­րը ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րե­ցին թա­տե­րա­կան կազ­մը՝ մաղ­թե­լով յա­րա­տե­ւու­թիւն։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016