ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՎ ՀԱՂՈՐԴ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ

Այս տա­րի եւս Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ա­ռի­թն ու­նե­ցաւ մէկ­տե­ղուե­լու Ս. Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նա­կա­տա­րու­թեան խոր­հուր­դին շուրջ։ Թա­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­տա­րուած հան­դի­սու­թիւն­նե­րով՝ թէ՛ կրտսեր եւ թէ ե­րէց սե­րուն­դի ան­դամ­ներ հա­ղորդ դար­ձան Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան փո­խան­ցած պատ­գա­մին։

«ՄԱ­ՆՈՒԿ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱՉ­ՔՈՎ Ս. ԳԻՐ­ՔԸ»

Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ «Մա­նուկ­նե­րու աչ­քով Ս. Գիր­քը» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սին։ Բաց­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ ե­ղան Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան, Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք, տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու, ա­շա­կերտ­ներ, ծնող­ներ եւ Տիկ­նանց կազ­մի ան­դամ­ներ։

Փոքր չա­փա­նի­շով կա­տա­րուած այս աշ­խա­տու­թեան մէջ այ­ցե­լու­ներ ա­ռի­թն ու­նե­ցան մա­նուկ­նե­րու աչ­քով տես­նե­լու՝ Ս. Գիր­քէն դրուագ­ներ, նկար­ներ, խա­չեր, ձե­ռա­գործ աշ­խա­տու­թիւն­ներ։ Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի սա­ներ ի­րենց վար­ժա­րա­նի գծագ­րու­թեան ու­սուց­չու­հի Սում­րու Էք­շիօղ­լուի հսկո­ղու­թեամբ ստեղ­ծա­գոր­ծած էին նկար­ներ, ո­րոնք կը ցո­լաց­նէին Ս. Ա­ւե­տա­րա­նէն դրուագ­ներ։ Սի­րո­ղա­կան ո­գիով կա­տա­րուած այս աշ­խա­տու­թիւն­նե­րը այն­քան յա­ջող էին, որ­քան ար­հես­տա­վարժ գծագ­րիչ­նե­րու գոր­ծե­րը։

Բաց­ման հանդ­սիու­թիւ­նը սկսաւ միաս­նա­բար ար­տա­սա­նուած Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քո­վ։ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան ող­ջու­նեց մաս­նա­կից­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը։ Անդ­րա­դար­ձաւ Թարգ­ման­չաց շար­ժու­մի կա­րե­ւո­րու­թեան եւ բա­ցատ­րու­թիւն տուաւ ցու­ցա­հան­դէ­սի պատ­րաս­տու­թեան մա­սին։ Շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­ցած էին։ Ա­պա իր սրտի խօս­քը ար­տա­սա­նեց Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու։ Ան յի­շե­ցուց, թէ շրջա­նարտ եւ ներ­կայ ա­շա­կերտ­նե­րու գոր­ծե­րը կը ցու­ցադ­րուին։ Յա­նուն վար­ժա­րա­նին՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ցու­ցա­հան­դէ­սի պատ­րաս­տու­թեան օ­ժան­դա­կող­նե­րուն։ Հուսկ՝ խօսք ա­ռաւ Տ. ­Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ ցու­ցա­հան­դէ­սի նպա­տա­կին եւ ար­դիւն­քին։ «Որ­քա՜ն գե­ղե­ցիկ է Ս. Թարգ­մա­նիչ­նե­րու ո­գին տես­նել մեր մա­նուկ­նե­րուն մէջ։ Ո­րով­հե­տեւ նիւ­թի մը մա­սին աշ­խա­տե­լու հա­մար ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն պէտք է տե­ղե­կու­թիւն եւ գի­տու­թիւն։ Մա­նուկ­ներ, մա­նա­ւանդ գծագ­րիչ­ներ, ցոյց տուին, թէ որ­քան լաւ հասկ­ցած են ի­րենց տրուած նիւ­թը։ Ա­ռանց հասկ­նա­լու կա­րե­լի չէ ար­տադ­րել նման աշ­խա­տու­թիւն­ներ։ «Հասկ­նա­լու ջա­նալ, սո­րվիլ եւ ար­ժե­ւո­րե­լ» կը նշա­նա­կէ մա­նուկ­նե­րու աչ­քով Ս. ­Գիր­քը տես­նե­լը», ը­սաւ ան։

Ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տին, գծագ­րիչ ա­շա­կերտ­նե­րուն նուի­րուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ Տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բի ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տուած յու­շա­նուէր­նե­րը։ Գնա­հա­տուե­ցաւ նաեւ նուի­րեալ աշ­խա­տան­քը գծագ­րու­թեան ու­սուց­չու­հի Սում­րու Էք­շիօղ­լուի, ո­րուն  յա­նուն ա­շա­կեր­տու­թեան նուի­րուե­ցաւ ծաղ­կե­փունջ մը։

ԳԱԼ­ՖԱԵԱՆ­ՑԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱՅ­ՑԸ

Միւս կող­մէ, ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հրա­ւէ­րին, Գալ­ֆա­յեան Տան  խումբ մը սա­նե­ր ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեամբ այ­ցե­լե­ցին Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղե­ցի։ Ա­նոնք ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն կող­մէ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ ստա­ցան նկար­նե­րու մա­սին։ Գալ­ֆաեան­ցի­նե­րը հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ Տիկ­նանց կազ­մի ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ ու մեկ­նե­ցան գոհ տպա­ւո­րու­թեամբ։ 

ՀԱՆ­ԴԷՍ ԵՒ ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ ՀԱ­ՒԱ­ՔՈՅԹ 

Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան Վար­ժա­րա­նի մէջ Թարգ­ման­չաց Տօ­նիՆ առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը, որ­մէ յե­տոյ դպրո­ցի սրա­հին մէջ Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան սի­րոյ սե­ղա­նին շուրջ հիւ­րա­սի­րե­ցին տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ՝ վար­ժա­րա­նի կրթա­կան մշակ­նե­րը։ Ներ­կայ էին Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան, Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք եւ ե­կե­ղեց­ւոյ Տիկ­նանց կազ­մի ան­դա­մու­հի­նե­րը։ Քա­րո­զիչ Հայր Սուր­բը ող­ջոյ­նի խօս­քին մէջ յայտ­նեց, թէ Ս. Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նը կը նշուի նաեւ որ­պէս «Հայ ու­սու­ցիչ­նե­րու տօ­ն»։ Այս ուղ­ղու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը փա­փա­քած էր հա­մախմ­բուիլ ու­սուց­չաց կազ­մի ան­դամ­նե­րուն հետ եւ շնոր­հա­ւո­րել զա­նոնք, ի­րենց եւս ձօ­նուած ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նին ա­ռի­թով։ Հայր Սուր­բը իր խօս­քին մէջ յի­շե­ցուց, թէ ա­ռանց մաս­նա­գի­տա­կան տար­բե­րու­թեան հայ վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ ծա­ռա­յող բո­լոր ու­սու­ցիչ­նե­րու տօնն է Ս. Թարգ­ման­չա­ցը, քա­նի որ ա­նոնք կը ծա­ռա­յեն հայ քրիս­տո­նեայ մա­նու­կին բա­րո­յա­կան եւ գի­տա­կան զար­գաց­ման հա­մար։ Ան յի­շե­ցուց, թէ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ դպրո­ցի տօնն է Ս. Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց յի­շա­տա­կու­թիւ­նը։ Ան ծան­րա­նա­լով հո­գե­ւո­րա­կա­նի եւ դաս­տիա­րա­կի կա­րե­ւոր դե­րին վրայ, կոչ ուղ­ղեց բո­լոր ու­սու­ցիչ­նե­րուն, որ­պէս­զի ա­նոնք հե­տե­ւին Ս. Սա­հա­կի եւ Ս. Մե­րո­պի թո­ղած ու­ղիին։ Իր սրտի խօս­քը ար­տա­սա­նեց նաեւ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան, որ յի­շեց­ուց, թէ Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած մէկ­տե­ղում­նե­րէն մին է այս մէ­կը։ Ան յա­նուն թա­ղա­յին խոր­հուր­դին ու­րա­խու­թիւ­ն յայտ­նեց նման հա­ւա­քոյթ­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ ու շնոր­հա­ւո­րեց Թարգ­ման­չաց տօ­նը։ Ու­սուչ­ցաց կազ­մի ան­դամ­նե­րը եւս ի­րենց գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին սոյն մէկ­տեղ­ման առ­թիւ ու շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու­ն։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015