ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի (ՀԱՀ) վե­րա­տե­սուչ Տքթ. Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան ե­րէկ ի­րենց եր­կօ­րեայ Իս­թան­պուլ այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով բազ­մա­կող­մա­նի շփում­ներ ու­նե­ցան մեր հա­մայն­քին հետ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ա­նոնք հա­սան Իս­թան­պուլ, ուր ի­րենք կը հիւ­րըն­կա­լուին Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP)Կրթա­կան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ի­րենց ու­ղեկ­ցե­ցաւ Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք՝ յա­նուն հիւ­րըն­կալ յանձ­նա­խում­բի։

Օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան ի­րե­րա­յա­ջորդ այ­ցե­լե­ցին Մխի­թա­րեան, Է­սաեան եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րան­նե­րը, իսկ ա­ւե­լի ու­ղե­ւո­րուե­ցան Պատ­րիար­քա­րան։ Ա­նոնք Գում­գա­բուի մէջ տե­սակ­ցե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հետ։ Հիւ­րե­րը յետ­մի­ջօ­րէին հա­սան Ֆէ­րի­գիւղ, ուր «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ մին­չեւ գի­շե­րուան ժա­մե­րը շա­րուան­կե­ցին ի­րենց ծրա­գի­րը՝ հեր­թով տե­սակ­ցե­լով մեր մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, իս­թան­պու­լա­հայ հինգ լի­սէ­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն, նոյն­պէս մեր հինգ լի­սէ­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն, ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ վար­չա­յին­նե­րուն հետ։ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեանն ալ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հետ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թին բե­րաւ իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի մէջ հիւ­րե­րուն միա­ցան նաեւ VADİP-ի կրթա­կան յանձ­նա­խում­բի հա­մա­կար­գող Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու եւ ան­դամ­նե­րէն Փրոֆ. Ար­սէն Ար­շըք, Թա­մար Գա­րա­սու, ինչ­պէս նաեւ Ֆէր­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դէն Ազ­նիւ Մե­ծա­տու­րեան։

Բո­լոր շփում­նե­րուն ըն­թաց­քին ա­նոնք շեշ­տե­ցին, որ ՀԱՀ-ի դռնե­րը լայ­նօ­րէն բաց են պոլ­սա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար, ինչ որ նոր հո­րի­զոն­ներ կ՚ու­րուագ­ծէ ա­նոնց առ­ջեւ։

Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ Ղա­զա­րեան այ­սօր եւս կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց շփում­նե­րը, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն ա­ռըն­թեր մէկ­տե­ղուե­լով նաեւ Թուր­քիոյ զա­նա­զան հա­մալ­սա­րան­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ։ Ա­նոնք վա­ղը հրա­ժեշտ պի­տի առ­նեն քա­ղա­քէս։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 28, 2015