ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ռա­ջին զան­գը ե­րէկ հնչեց պոլ­սա­հայ մեր կրթօ­ճախ­նե­րուն մէջ՝ ստեղ­ծե­լով մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Վե­րա­մու­տի ցնծու­թիւ­նը լիու­լի ապ­րուե­ցաւ մեր դպրոց­նե­րէն ներս։ Այս տա­րի նոր կրթա­կան շրջա­նի սկիզ­բին մեր հա­մայն­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին վրայ, ո­րու նոր շէն­քը բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։ Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը նո­րա­կա­ռոյց շէն­քի մը ձեռք­բե­րու­մով ող­ջու­նեց նոր կրթա­կան շրջա­նին սկիզ­բը, իս­կա­պէս տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ։

Այս տա­րի 391 ա­շա­կերտ ու­նի Տա­տեան վար­ժա­րա­նը, որ թե­ւա­կո­խած էր 171-րդ տա­րին։ Տ. Ե­ղիա Քհնյ. Քէր­վան­ճեա­նի եւ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ ա­ղօթք­նե­րով ի­րա­կա­նա­ցաւ վե­րա­մու­տի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին հա­տուե­ցաւ խորհր­դան­շա­կան կար­միր ժա­պա­ւէ­նը։ Ռե­նա Էօզ­տէ­մի­րի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ գոր­ծադ­րուած յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին Պա­քըր­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր եւ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի  տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ։ Ներ­կայ էին նաեւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք, նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լու, թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, թա­ղի յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ շի­նա­րա­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած կամ նպաս­տած զա­նա­զան դէմ­քեր։

Վե­րա­մու­տի եւ բաց­ման հան­դի­սու­թեան հա­մա­տե­ղու­մով ստեղ­ծուած ան­նա­խըն­թաց մթնո­լոր­տին մէջ կա­տա­րուե­ցաւ պար­քո­վի­զիո­նի ցու­ցադ­րու­թիւն մը, ո­րով բո­լո­րին յի­շո­ղու­թիւ­նը թար­մա­ցաւ շի­նա­րա­րու­թեան հանգ­րուան­նե­րուն եւ վեր­ջին տա­րի­նե­րու բարդ գոր­ծըն­թա­ցին շուրջ։ Տա­տեան­ցի ա­շա­կերտ­ներն ալ հան­դէս ե­կան զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով։ Այս­պէս, պա­րու­սոյց Նա­րօտ Կիւ­լէ­չի սա­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին պա­րեր։ Ար­տա­սա­նե­ցին՝ Քայ­րա Լո­ռին Աք, Նա­րեկ Ա­յազ, Քե­ւըն Պա­շը­պիւ­յիւք, Ալ­վի­նա Ա­քըն, Նո­րա Էօ­զանթ եւ Ար­տէն Հան­չէ­րօղ­լու։

Հարկ է նշել, որ նոր հա­մա­լի­րէն ներս հան­դի­սասրա­հի եւ մար­զա­դահ­լի­ճի շի­նա­րա­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին եւ ա­նոնց ա­ւար­տին թա­ղա­յին խոր­հուր­դը կը նա­խա­տե­սէ կազ­մա­կեր­պել նաեւ պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։                              

Մինչ այդ, հարկ է նշել, որ Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն ներս պաշ­տօ­նի կո­չուած են ե­րեք փոխ-տնօ­րէ­նու­հի­ներ, ո­րոնք են՝ Հեր­մի­նէ Չը­նար (ման­կա­պար­տէզ), Ա­նիլ­տա Մե­նեք­շէ (նա­խակր­թա­րան) եւ Ե­րա­նու­հի Պալ­ճը (միջ­նա­կարգ)։

 

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015