ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԻՔ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՂԸ Կ՚ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԻ ԵՐԵՒԱՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բը վա­ղը պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Ե­րե­ւան։ Կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին կող­մէ հա­ղոր­դուե­ցաւ, թէ Իս­թան­պու­լի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը բաղ­կա­նայ 140 հո­գիէ։ Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն Իս­թան­պու­լի կող­մէ պի­տի մաս­նակ­ցին՝ ֆութ­պո­լի, ֆութ­սա­լի, պաս­քեթ­պո­լի, վո­լէյ­պո­լի, ճատ­րա­կի, մարմ­նա­մար­զի, լո­ղի եւ թե­նի­սի խում­բեր։

Վա­ղը դէ­պի Ե­րե­ւան ճա­նա­պարհ դուրս գա­լով՝ Իս­թան­պու­լի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Կի­րա­կի մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

Ուրբաթ, Յուլիս 31, 2015