ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Հա­յա­շատ թա­ղե­րու մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղե­րու մէջ ալ կ՚ապ­րուի հո­գե­ւոր մեծ հրճուանք։ Ե­րէկ Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը մաս­նակ­ցե­ցաւ ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դի­սա­դիր Հայր Սուր­բը խօ­սե­ցաւ նաեւ քա­րոզ մը։ Ներ­կայ էին Տ. Զա­ւէն Քհնյ. Պը­չաք­ճեան եւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը գլխա­ւո­րեց Սե­ւան Ա­րա­պօղ­լու։ Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը ա­ւար­տին հա­սաւ խա­չա­հան­գիս­տով։

Յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի Կէ­տիկ­փա­շա­յի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ սար­քուե­ցաւ պահ­քի ա­ւան­դա­կան սի­րոյ սե­ղան մը։ Բո­լոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը հո­գե­ւոր մեծ բա­ւա­րա­րու­թիւն ապ­րե­ցան Մեծ պա­հոց նուի­րա­կան շրջա­նին ի­րա­րու հետ հաց բե­կա­նե­լով՝ Հայր Սուր­բին կող­մէ օրհ­նուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ։ 

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016