ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՅԱՅՏՆԻ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒՀԻ ԻՐՄԱ ՓՈԼԱՏ ԵՐԷԿ ԻՐ ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱԺՆԵՑ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը վեր­ջին շրջան­նե­րուն յու­զու­մով հե­տե­ւե­ցան յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի եւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի Իր­մա Փո­լա­տի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի ար­ձա­նագ­րած վե­րի­վայ­րում­նե­րուն։ Ար­դա­րեւ, Իր­մա Փո­լատ մի­ջոց մը ա­ռաջ են­թար­կուե­ցաւ մէջ­քի եւ ող­նա­յա­րի վե­րա­բե­րեալ վի­րա­հա­տու­թեան մը, որ­մէ վերջ ու­նե­ցաւ եր­կա­րա­շունչ բուժ­ման շրջան մը։ Այդ ըն­թաց­քին ան դի­մագ­րա­ւեց լուրջ դժուա­րու­թիւն­ներ, ո­րով­հե­տեւ ա­պա­քին­ման գոր­ծըն­թա­ցը իս­կա­պէս հարթ չէր իր տե­սան­կիւ­նէն։ Յա­մե­նայն­դէպս, վեր­ջին շրջան­նե­րուն իր ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը բա­րե­լա­ւուե­ցաւ, վե­րելք ար­ձա­նագ­րեց, ինչ որ ան­շուշտ նա­խե­ւա­ռաջ իր տե­սան­կիւ­նէն ու­րա­խա­ռիթ էր եւ այդ զար­գա­ցու­մը ող­ջու­նուե­ցաւ նաեւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ։

Այս բո­լո­րէն վերջ, Իր­մա Փո­լատ ե­րէկ իր ա­պա­քին­ման առ­թած ու­րա­խու­թիւ­նը բաժ­նեց բա­րե­կա­մա­կան շրջա­նա­կին հետ։ Ան Ճի­հան­կի­րի «Փրո­քո­փի» ճա­շա­րա­նին մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ բա­րե­կա­մու­հի­նե­րուն հետ, ո­րոնք ան­կեղծ զգա­ցում­նե­րով ող­ջու­նե­ցին իր ա­պա­քի­նու­մը։ Ճա­շա­րա­նի սե­փա­կա­նա­տէր Ա­լեքս Քա­րա­քու­լա­քեան շատ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իր­մա Փո­լատն ու ըն­կե­րու­հի­նե­րը, ո­րոնք բա­ժակ բարձ­րա­ցուին ի­րա­րու ա­ռող­ջու­թեան հա­մար եւ ու­նե­ցան ան­մի­ջա­կան զրոյց։ Այս հա­ւա­քոյ­թի կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած էր Տիա­նա Քա­րա­քու­լա­քեան, որ մայրն է Ալեքս Քարաքուլաքեանի։ 

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016