ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԸՆԹՐԻՔ ՄԸ ՍԱՐՔԵՑ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ Ի ՆՊԱՍՏ

Պէ­յա­զը­տի «Փրե­զի­տընթ» պան­դո­կին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի այս տարուան միջ­նա­կար­գի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ի պա­տիւ ընթ­րիք մը։ Ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ ըն­թա­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քին կող­մէ տղա­քը խրա­խու­սուե­ցան՝ ի­րենց կրթա­կան կեան­քի այս կա­րե­ւոր ճամ­բա­բա­ժա­նին։

Ներ­կայ էին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­րէտ Գա­րա­պու­լութ, լի­սէի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Մա­թո­սօղ­լու, միջ­նա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Ժա­նէթ Ներ­կիզ, ու­սուց­չաց կազ­մը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Մինչ ներ­կա­նե­րը ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն սրահ մուտք գոր­ծե­լը, տնօ­րէ­նու­հի Ժա­նէթ Ներ­կիզն ալ հան­դէս ե­կաւ ող­ջոյ­նի խօս­քով մը։ Ընթ­րի­քի տե­ւո­ղու­թեան հա­ճե­լի ժա­մանց ու­նե­ցան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնց ի պա­տիւ հա­տուե­ցաւ նաեւ կար­կան­դակ մը։

Տղա­քը ամ­րան բա­րի ար­ձա­կուր­դի մը մաղ­թան­քով հրա­ժեշտ ա­ռին ի­րար­մէ՝ վե­րա­մու­տին դպրո­ցի մէջ զի­րար վե­րագտ­նե­լու հա­մար։

 

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015