ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՆԴԷՍ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը եւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի Ըն­թերց­ման տօ­նը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն գոր­ծադ­րած յայ­տա­գի­րը կը ցո­լաց­նէր գծանկա­րեալ գիւ­ղի մը մթնո­լոր­տը, ո­րու մէջ ա­նոնք ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան ի­րենց պա­րե­րով, եր­գե­րով ու նուագ­նե­րով։

Ա­ռա­ջին դա­սա­րան­նե­րու Ըն­թերց­ման տօ­նի յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ, թա­տե­րակ­ներ, եր­գեր ու պա­րեր, ո­րոնք նոյն­պէս ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Այս հա­մա­տեղ հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան, Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­քէն­տէր Շա­հին­կէօզ եւ իր ըն­կեր­նե­րը, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­րաս Տե­լի­ճէ, ու­սուց­չաց կազ­մը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Մինչ փոք­րիկ­նե­րը ստա­ցան ի­րենց ա­ռա­ջին խորհրդան­շա­կան վկա­յա­կան­նե­րը, պար­տէ­զին մէջ սարքուած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին ա­նոնք ար­ժա­նա­ցան բո­լո­րի ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քին։

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015