ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՐՁԱՆԸ

Պատ­րիար­քա­րա­նի պատ­մա­կան հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղադ­րուե­ցաւ մեծն Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի նո­րա­կերտ ար­ձա­նը։ Պար­տէ­զին մէջ պա­տուան­դա­նի մը վրայ զե­տե­ղուած այս ար­ձա­նը ար­դէն կեր­պա­րա­նա­փո­խած է թրքա­հա­յոց հո­գե­ւոր կեդ­րո­նին մթնո­լոր­տը։

Մեր ծա­նօթ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն, վա­սա­տա­կա­ւոր քան­դա­կա­գործ Է­րօլ Սա­րա­ֆեան վեր­ջին շրջա­նին աշ­խա­տանք կը տա­նէր Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի ար­ձա­նը պատ­րաս­տե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խտա­ցեալ աշ­խա­տան­քէ մը վերջ Է­րօլ Սա­րա­ֆեան պատ­րաս­տեց այդ ար­ձա­նը, որ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ տե­ղադ­րուե­ցաւ Գում­գա­բուի մէջ։ Է­րօլ Սա­րա­ֆեան ար­ձա­նը պատ­րաս­տե­լէ վերջ ա­նոր զե­տեղ­ման վայ­րին վե­րա­բե­րեալ ո­րո­շու­մը թո­ղած էր Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին, իսկ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան տնօ­րի­նեց ար­ձա­նին տե­ղադ­րու­մը Պատ­րիար­քա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս։

Կո­մի­տա­սի ար­ձա­նին պա­տուան­դա­նի մար­մա­րը յատ­կա­ցու­ցած է հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար­նե­րէն Եթ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու։ Պա­տուան­դա­նի գե­ղա­րուես­տա­կան ձե­ւա­ւո­րու­մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է Վազ­գէն Պա­րըն, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ վե­րահս­կած է ար­ձա­նի տե­ղադր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։

Այս­պէ­սով Է­րօլ Սա­րա­ֆեա­նի կող­մէ ստեղ­ծա­գոր­ծուած եւ հա­մայն­քա­յին մի­ջա­վայ­րե­րու մէջ տե­ղադ­րուած կի­սան­դիր­նե­րու եւ ար­ձան­նե­րու շղթա­յին վրայ ե­կած է ա­ւել­նալ նոր ու կա­րե­ւոր օ­ղակ մը։ Մեր ան­ցեա­լի վառ ան­հա­տա­կա­նու­թիւն­նե­րուն յի­շա­տա­կը հա­ւա­քա­կան մեր կեան­քէն ներս ի­րեն շնոր­հիւ կ՚ան­մա­հա­նայ, կը դառ­նայ մշտա­կան ներ­կա­յու­թիւն, ինչ որ չա­փա­զանց կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ մե­րօ­րեայ սե­րունդ­նե­րը ի­րենց հա­րա­զատ ժա­ռան­գու­թեան հա­ղորդ պա­հե­լու տե­սա­կէ­տէ։ 

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016