ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ

Դէ­պի Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆի­լիփ Հա­մոն­տի հետ։ Ող­ջու­նե­լով իր հայ պաշ­տօ­նա­կի­ցը՝ Հա­մոնտ կա­րե­ւո­րեց բարձր մա­կար­դա­կի աշ­խոյժ շփում­նե­րուն շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւ­նը։ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նշեց, որ վեր­ջին շրջա­նին յա­ճա­խա­կի դար­ձած են բարձր մա­կար­դա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը, խորհրդա­րա­նա­կան շփում­նե­րը, աշ­խու­ժա­ցած են գոր­ծա­րար կար­պե­րը եւ այս բո­լո­րը լաւ նա­խադ­րեալ­ներ կը ստեղ­ծեն զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռա­ւել ամ­րապնդ­ման եւ ընդ­լայն­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Այս ամ­բող­ջին մէջ Նալ­պան­տեան եւ Հա­մոնտ քննար­կե­ցին զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման ու­ղի­նե­րը։ Ա­նոնք անդ­րա­դար­ձան նաեւ Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ի­րա­ւա­կան նոր հիմ­քի ստեղծ­ման ուղ­ղու­թեամբ ձեռ­նար­կուած աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, եր­կու նա­խա­րար­նե­րը հան­գա­մա­նա­լից կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին, Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին եւ ա­նոր կար­գա­ւոր­ման ու­ղի­նե­րուն, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ ուղղուած մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան պայ­քա­րին, Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ձեռք բե­րուած հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րուն եւ ա­նոր վե­րա­բե­րեալ զար­գա­ցում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Նոյն­պէս ե­րէկ, Անգ­լիոյ Եւ­րո­պա­յի հար­ցե­րով նա­խա­րար Տէյ­վիտ Լի­վինկ­թըն ճա­շա­սե­ղա­նով մը մե­ծա­րեց Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նը։ Այս առ­թիւ քննարկ­ման ա­ռար­կայ դար­ձան երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մը, այս վերջ­նոյն կար­գա­ւոր­ման ու­ղի­նե­րը եւ մի­ջազ­գա­յին շարք մը խնդիր­ներ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը կանգ ա­ռին նաեւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման ու­ղի­նե­րուն վրայ։ Նալ­պան­տեան ներ­կա­յա­ցուց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած հա­մա­տեղ ջան­քե­րը։ Լի­վինկ­թըն ար­տա­յայ­տեց Լոն­տո­նի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան։

Նալ­պան­տեան ե­րէկ Լոն­տո­նի մէջ հար­ցազ­րոյց մըն ալ տուաւ «Պի.Պի.Սի.»ին։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 10, 2015