ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՓՈՒԹԻՆԻ ՄԻՋԵՒ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձած են Սու­րիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին նաեւ ի­րենց վճռա­կա­մու­թիւ­նը՝ Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ Սու­րիոյ տա­րած­քէն ներս ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շուրջ Էր­տո­ղան ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ յանձ­նեց իր ռուս պաշ­տօ­նակ­ցի նկա­տառ­ման։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը հա­մա­կար­ծիք են՝ թափ տա­լու հա­մար այն ջան­քե­րուն, ո­րոնք մի­տուած են մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն հասց­նել դէ­պի Հա­լէպ։ Տա­րած­քաշր­ջա­նի անվ­տան­գու­թեան տե­սա­կէ­տէ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին նաեւ բո­լոր ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն դէմ հա­սա­րա­կաց պայ­քա­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը։

Էր­տո­ղան եւ Փու­թին միեւ­նոյն ժա­մա­նակ պայ­մա­նա­ւո­րուե­ցան, որ­պէս­զի Չի­նաս­տա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած «G-20» գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ու­նե­նան հան­դի­պում մը։

Ե­րէկ, Ան­գա­րա-Մոս­կուա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ու­րիշ ու­շագ­րաւ ի­րա­դար­ձու­թիւն մըն ալ զգա­ղե­ցուց հան­րա­յին կար­ծի­քի օ­րա­կար­գը։ Ար­դա­րեւ, Ռու­սաս­տա­նի Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Վա­լե­րի Կե­րա­սի­մով Ան­գա­րա­յի մէջ շփում­ներ պի­տի ու­նե­նար՝ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քա­րի հրա­ւէ­րով։ Ա­նակն­կալ ձե­ւով ռուս բարձ­րաս­տի­ճան զի­նուո­րա­կա­նի այ­ցե­լու­թիւ­նը յե­տաձ­գուե­ցաւ։

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016