ՈՒՂՂԱՄԻՏ ՄԱՆՉՈՒԿԸ

911-ը շտապ օգ­նու­թեան թիւն է բո­վան­դակ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու տա­րած­քին։ Հր­­դե­հի, զի­նուած ա­ւա­զա­կու­թեան, ինք­նա­շա­րի ար­կա­ծի, փո­ղո­ցա­յին կռիւ­նե­րու, ո­ճի­րի գոր­ծադ­րու­թեան եւ կամ յան­կար­ծա­կի հի­ւան­դու­թեան պա­րա­գա­յին, երբ հե­ռա­ձայ­նես այդ թի­ւին՝ ոս­տի­կան­ներ, հրշէջ­ներ եւ հի­ւան­դա­պահ­ներ ան­մի­ջա­պէս կը փու­թան տուեալ վայ­րը, օգ­նու­թեան ի­րենց ձեռ­քը եր­կա­րե­լու ա­ղէ­տեա­լին։

Հե­տե­ւեալ դէպ­քը կը պա­տա­հի Մա­սա­չու­սեց նա­հան­գի Քուին­սի քա­ղա­քին մէջ։ Վեց տա­րե­կան ման­չուկ մը՝ Ռա­պի ա­նու­նով, նստած ինք­նա­շար­ժին մէջ՝ կը հե­տե­ւէր հօ­րը ինք­նա­շար­ժը վա­րե­լու ե­ղա­նա­կին։

Հայ­րը երբ կար­միր լոյ­սին չկե­նա­լով աջ կը դառ­նայ, ձեռ­քի հե­ռա­ձայ­նով կը զան­գա­հա­րէ 911 եւ ոս­տի­կա­նին կը բա­ցատ­րէ, թէ հայ­րը եր­թե­ւե­կի օ­րէն­քը խախ­տե­լով սխալ մը գոր­ծեց։ Ան քիչ մըն ալ յա­ռաջ կ՚եր­թայ նկա­րագ­րե­լով, թէ ի­րենց նոր ինք­նա­շար­ժը կը պատ­կա­նի մօ­րը եւ թէ ա­նոր գոյ­նը սեւ է...։­

Ոս­տի­կա­նը անդ­րա­դառ­նա­լով, որ ե­ղա­ծը պարզ թիւ­րի­մա­ցու­թիւն մըն է, կ՚ու­զէ հօ­րը հետ խօ­սիլ։ Հայ­րը նե­րո­ղու­թիւն կը խնդ­­րէ ոս­տի­կա­նէն, զինք ան­տե­ղի կեր­պով ան­հանգս­տաց­նե­լու հա­մար եւ ան­շուշտ կը սաս­տէ իր զա­ւա­կը, որ նման խեղ­կա­տա­կու­թիւն­նե­րէ հե­ռու մնայ։

Հոս պէտք է նշել, որ ըստ եր­թե­ւե­կի օ­րէն­քին, կար­միր լոյ­սին կրնաս աջ դառ­նալ՝ ե­թէ դի­մա­ցէն ինք­նա­շարժ չի գար եւ ան­շուշտ ե­թէ հե­տիոտն ան­ցորդ­ներ չըլ­լան ճամ­բան։

Ռա­պին հի­մա Պա­պէն ա­ւե­լի Պա­պա­կան չե­ղա՞ւ, դուք ո­րո­շե­ցէք։

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

«Զարթօնք»

 

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016