ԱՅՍՕՐ՝ ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

Այս շաբ­թո­ւան իւ­րա­քան­չիւր օ­րը կը կրէ «Ա­ւագ» ա­նո­ւա­նու­մը եւ ու­նի իր խոր­հուր­դը: Ա­ւագ շա­բա­թը կը սկսի Ծաղ­կա­զար­դի Կի­րա­կիով` Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ե­րու­սա­ղէմ մուտ­քով:

Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի` «Վեր­ջին ընթ­րիք»ի օրն է: Ըստ Ա­ւե­տա­րա­նի` այդ օ­րը հաս­տա­տո­ւած է Ս. Հա­ղոր­դու­թեան խոր­հուր­դը: Մի­ջօ­րէին կը մա­տու­ցո­ւի Ս. Պա­տա­րագ: Ոտն­լո­ւա­յի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կը կա­տա­րո­ւի օ­րո­ւան երկ­րորդ կէ­սին մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն եւ կը խորհր­դան­շէ այն խո­նար­հու­թիւ­նը, որ ցու­ցա­բե­րեց Քրիս­տոս Իր ա­շա­կերտ­նե­րուն հան­դէպ: Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի, ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թե­նէն յե­տոյ կը կա­տա­րո­ւի հսկման (Խա­ւա­րում) կար­գը: Այդ ժա­մա­նակ խո­րա­նի վրայ կը վա­ռի տասներկու մոմ, իսկ մէկ մեծ մոմ կը դրո­ւի կեդ­րո­նը: Իւ­րա­քան­չիւր ան­գամ, երբ կ՝ըն­թեր­ցո­ւի Ա­ւե­տա­րա­նը, մէկ-մէկ կը մա­րեն մո­մե­րը, ա­ւար­տին կը մնայ միայն կեդ­րո­նի մո­մը: Ա­նի­կա կը խորհր­դան­շէ Քրիս­տո­սը, որ մի­նակ մնա­ցար էր: Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան կը կա­տա­րո­ւի «Խա­ւար­ման» ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը: Խա­չե­լու­թե­նէն ա­ռաջ Տի­րոջ գլխուն փշէ պսակ դրին, ծաղ­րե­ցին, ա­նար­գե­ցին, ա­պա խա­չե­ցին, ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու հա­մար ջու­րի փո­խա­րէն լե­ղի տո­ւին եւ մեռ­նե­լէն ետք ալ տէ­գով խո­ցե­ցին: Քրիս­տոս այս չար­չա­րանք­նե­րը յանձն ա­ռաւ եւ խա­չա­փայ­տին վրայ հո­գին ա­ւան­դեց` մարդ­կու­թեան փրկու­թեան եւ մեղ­քե­րու քա­ւու­թեան հա­մար:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015