ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս կը շա­րու­նա­կուին ի­րե­րա­յա­ջորդ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն­նե­րը։ Ներ­կա­յիս հեր­թը հա­սած է Ս. Խաչ դպրե­վան­քին։ Այս շա­բա­թա­վեր­ջին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ժա­մադ­րուած են Գում­գա­բուի մէջ՝ Ս. Խաչ դպրե­վան­քին զօ­րակ­ցե­լու հա­մար։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ մեր դպրոց­նե­րու յա­րա­տե­ւու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու տես­լա­կա­նով սի­րոյ սե­ղան­նե­րը կ՚ըն­թա­նան զօ­րա­կո­չի մը մթնո­լոր­տին մէջ։ Ս. Խաչ դպրե­վանքն ալ ան­մասն չի մնար այս զօ­րակ­ցու­թե­նէն եւ այս շա­բա­թա­վեր­ջին ա­նոր ի նպաստ սի­րոյ սե­ղա­նը պի­տի սար­քուի հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձին զու­գա­հեռ։ Հաս­տա­տու­թեան 64-րդ տա­րե­դար­ձին շար­ժա­ռի­թով կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Մա­տա­ղօրհ­նու­թեան ըն­դա­ռաջ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք այս ա­ռա­ւօտ խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Ս. Խաչ դպրե­վան­քի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Թո­րոս Ալ­ճանն ու խնա­մա­կա­լու­թեան ժրա­ջան ան­դամ­նե­րէն Ա­րի Հեր­կե­լը։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք յայտ­նե­ցին, որ հաս­տա­տու­թեան կա­լուած­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին վե­րա­բե­րեալ վա­ղե­մի բա­զում խըն-դիր­ներ թէեւ օ­րի­նա­կան հար­թու­թեան վրայ կար­գա­ւո­րուած են մե­ծաւ մա­սամբ, սա­կայն դի­ւա­նա­կա­լա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս կ՚են­թադ­րեն համ­բե­րու­թեան շրջան մը, ինչ որ միեւ-­նոյն ժա­մա­նակ կու գայ խո­չըն­դո­տել կա­լուած­նե­րու հա­սոյ­թը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ խնա­մա­կա­լու­թեան կամ­քէն ան­կախ ձե­ւով Ս. Խաչ դպրե­վան­քը տա­կա­ւին լիար­ժէք չի կրնար օգ­տա­գոր­ծել իր կա­լուած­նե­րը, կը զրկուի ա­նոնց հա­սոյ­թէն, ստի­պո­ղա­բար տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին շրջագ­ծով կը կա­տա­րուի նաեւ նուի­րա­հա­ւաք։ Խնա­մա­կա­լու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մատ­նան­շե­ցին նաեւ, որ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն աշ­խա­տանք կը տա­նին կա­լուած­նե­րու վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Թո­րոս Ալ­ճան եւ Ա­րի Հեր­կել ընդգ­ծե­ցին նաեւ, որ ա­ռա­ւե­լա­գոյն նա­խան­ձախնդ­րու­թիւ­նը կը ցու­ցա­բե­րեն վար­ժա­րա­նէն ներս ջամ­բուած ու­սու­մի ո­րա­կը բարձր պա­հե­լու հա­մար։ Խնա­մա­կալ­նե­րը դի­տել տուին նաեւ, թէ միշտ հա­ւա­տա­րիմ կը մնան Սկիւ­տա­րի եւ ընդ­հան­րա­պէս քա­ղա­քիս Ա­սիա­կան ա­փի մեր վար­ժա­րան­նե­րու հա­մախմբ­ման ծրագ­րին։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 10, 2016