«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ» ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

«Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր կը գոր­ծէ Պեր­լի­նի մէջ, նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մի­ջո­ցով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան տա­րած­քին ապ­րած հա­յու­թեան բնաշ­խարհն ու կեն­սա­կեր­պը։ «Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի նաեւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հետ՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Այս շրջագ­ծով, ան­ցեալ շաբ­թուան ըն­թաց­քին, «Յու­շա­մա­տեան»ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Շո­ղեր Մար­կո­սեան Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս շա­հե­կան աշ­խա­տանք մը տա­րաւ բարձ­րա­գոյն կար­գե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ։ Պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց ըն­տա­նե­կան ժա­ռան­գու­թեան մաս կազ­մող հնու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին՝ լու­սան­կա­րե­լով զա­նոնք եւ պատ­մե­լով նաեւ այդ ի­րե­րուն շուրջ հիւ­սուած պատ­մու­թիւն­նե­րը։ Ի­րե­րը դադ­րե­ցան լոկ ա­ռար­կա­ներ ըլ­լա­լէ եւ վե­րա­ծուե­ցան, օ­րի­նակ, ակն­ցի ըն­տա­նի­քի մը կամ բա­ղի­շե­ցի ծնող­նե­րու ո­դի­սա­կա­նը պատ­մող խորհր­դան­շան­նե­րու։

Աշ­խա­տան­քի ա­ւար­տին, տղաքն ու Շո­ղեր Մար­կո­սեան փո­խա­դարձ գո­հու­նա­կու­թեամբ հրա­ժեշտ տուին ի­րա­րու՝ խոս­տա­նա­լով պա­հել հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ ըլ­լալ ա­ւե­լի ու­շա­դիր ըն­տա­նե­կան հնու­թիւն­նե­րու նկատ­մամ­բ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015