ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը շա­բա­թա­վեր­ջին փայ­լուն ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ «Կա­րէն Տէ­միր­ճեան» մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րի բե­մին վրայ «Մա­րալ» ող­ջու­նե­լի ձեռք­բե­րում մը ու­նե­ցաւ՝ բա­ւա­կան ճոխ յայ­տագ­րով մը ներ­կա­յա­նա­լով հան­դի­սա­տես­նե­րուն։

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հրա­ւէ­րով ի­րա­կա­նա­ցաւ այս ձեռ­նար­կը։ Նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած «Եր­գում ենք Կո­մի­տաս» հա­մա­հայ­կա­կան փա­ռա­տօ­նին շրջա-գըծով տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մա­րալ»ի Ե­րե­ւա­նի ե­լոյ­թը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, Հա­յաս­տա­նի մէջ իս­թան­պու­լա­հայ հա­մայն­քի օ­րե­րուն ծի­րին մաս կազ­մեց «Մա­րալ»ի ե­լոյ­թը, ո­րուն պա­տուոյ հիւրն էր Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան։ Բաց աս­տի, Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն բազ­մա­թիւ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ ներ­կայ գտնուե­ցան ե­զա­կի ե­րե­կոյ­թին, ո­րու բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը ու­նե­ցան իս­կա­պէս ան­մո­ռա­նա­լի ապ­րում­ներ։ Պա­րու­սոյց­ներ՝ Ի­րիս եւ Կար­պիս Չափ­քան ա­մո­լին, ինչ­պէս նաեւ Սա­րէմ Քիւ­լէ­կէչ Շէ­շէ­թեա­նի վե­րահս­կո­ղու­թեան ներ­քեւ «Մա­րալ»ի տղա­քը լուրջ աշ­խա­տան­քով մը պատ­րաս­տուած էին Ե­րե­ւա­նի այս ձեռ­նար­կին, որ պսա­կուե­ցաւ կա­տա­րեալ յա­ջո­ղու­թեամբ։

Թէ՛ տե­ղա­ցի եւ թէ Սփիւռ­քէն մեկ­նած հան­դի­սա­տես­նե­րը գրե­թէ ամ­բող­ջու­թեամբ լե­ցու­ցած էին դահ­լի­ճը։ Ծա­նօթ է, որ «Մա­րալ» վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի Հա­յաս­տա­նէն նուա­գա­խում­բի մը հետ, ո­րու գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հայկ Խա­չատ­րեան։ Ընդ­հան­րա­պէս, Իս­թան­պու­լի ձեռ­նարկ­նե­րու պա­րա­գա­յին «Մա­րալ»ի նուա­գա­խում­բը կու գայ քա­ղաքս, իսկ այս ան­գամ ար­դէն ապ­րուե­ցաւ ճիշդ հա­կա­ռա­կը։ «Մա­րալ»ի տղա­քը մեկ­նե­ցան Ե­րե­ւան, ուր ի­րենց միա­ցան նուա­գա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ Ինչ­պէս պա­րե­րուն, այն­պէս ալ ե­րաժշ­տու­թեան ո­րա­կին տե­սան­կիւ­նէն ա­նան­տե­սե­լի ե­լոյթ մըն էր այս մէ­կը, ո­րու սկիզ­բին ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեան։ Իսկ ձեռ­նար­կի վեր­ջա­ւո­րու­թեան շնոր­հա­ւո­րու­թեան ու գնա­հա­տան­քի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան, որ ջերմ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով հիւ­սեց «Մա­րալ»ի ըն­տա­նի­քին դրուա­տի­քը։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եզ­րա­փա­կիչ փու­լին Կար­պիս Չափ­քա­նը պար­գե­ւատ­րեց Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ոս­կէ մե­տայ­լով։ Փո­խա­դար­ձա­բար, Մա­րիամ Տրա­մէ­րեանն ալ նա­խա­րա­րին յանձ­նեց յու­շա­նուէր մը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 28, 2015