ԷԿԷՄԷՆ ՊԱՂԸՇ ՓԱՓԱՔԵՐ Է ՊԱՆԴՈԿԻ ՎԵՐԱԾԵԼ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­պետ ե­ղած շրջա­նին՝ երկ­րի ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մայնք­նե­րուն հետ կազ­մա­կերպուած յայտ­նի իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թէն վերջ, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան մօտ ապ­րուած էր զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ շրջա­նին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յա­մա­ռօ­րէն կը հե­տապն­դէր Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու խնդի­րը՝ այդ զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւնն ալ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նե­ցած էր այս հար­ցին հետ։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Էր­տո­ղա­նի հետ սե­ղա­նա­կից ըլ­լա­լով շօ­շա­փած էր Սա­նա­սա­րեան խա­նի հար­ցը եւ ակն­կա­լած՝ ա­նոր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը։

Այդ զրոյ­ցէն կարճ ժա­մա­նակ վերջ Պատ­րիար­քա­կան ներ­կա­յա­ցած էր Քե­մալ Թայ­ֆուն Նար­կին ա­նուն անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը, որ ինք­զին­քը ներ­կա­յա­ցու­ցած էր որ­պէս քննիչ՝ Վար­չա­պե­տա­րա­նի ա­ռըն­թեր ազ­գա­յին կա­լուած­նե­րու հաս­տա­տու­թեան կող­մէ։ Սա­նա­սա­րեան խա­նի կա­լուա­ծա­թուղ­թի պաշ­տօ­նա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար ան Նո­րին Սրբազ­նու­թե­նէն ա­ռած էր գու­մար մը։ Ա­պար­դիւն սպաս­ման շրջա­նէ մը վերջ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը երբ կապ հաս­տա­տած էր Վար­չա­պե­տա­րա­նին հետ, յայտ­նի դար­ձած էր որ յի­շեալ ան­ձին նման յանձ­նա­ռա­րու­թիւն մը չէր տրուած։ Այս­պէ­սով յա­ռա­ջա­ցած էր Վար­չա­պե­տա­րա­նի ա­նու­նը չա­րա­շա­հե­լով ա­պօ­րի­նի գու­մար իւ­րաց­նե­լու փոր­ձի մը գայ­թակ­ղու­թիւ­նը։ Զու­գա­հե­ռա­բար սկսած էր հար­ցաքն­նու­թիւն մը, ո­րու կա­պակ­ցու­թեամբ «Ճում­հու­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թը այ­սօր ու­շագ­րաւ հա­ղոր­դում­նե­րու  ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցած է։ Թեր­թի աշ­խա­տա­կից­նե­րէն Ճա­նան Ճոշ­քու­նի ստո­րագ­րու­թեամբ լոյս տե­սած հա­ղոր­դում­նե­րուն հա­մա­ձայն, Քե­մալ Թայ­ֆուն Նար­կին ցուց­մունք­նե­րուն մէջ պնդած է, որ ե­թէ Սա­նա­սա­րեա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը չվե­րա­դար­ձուէր Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նին, ա­պա այդ շէն­քը պի­տի վար­ձուէր նախ­կին նա­խա­րար Է­կէ­մէն Պա­ղը­շի կող­մէ ու պի­տի վե­րա­ծուէր պան­դո­կի մը։ Նար­կին ե­ղած է ՄԻԹ-ի նախ­կին աշ­խա­տա­կից­նե­րէն մին ու պնդած է, թէ Ան­գա­րա­յի մէջ յա­տուկ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կից­նե­րը կողմ­նա­կից ե­ղած են Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նին փո­խանց­ման։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 30, 2015