ՍԱՐԱՅԼԸ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը ամ­րան ար­ձա­կուր­դի ներ­կայ շրջա­նին թա­փով կը պատ­րաս­տուի 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նին։ Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն ներս ներ­կա­յիս վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին՝ ֆի­զի­քա­կան պայ­ման­նե­րը կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Այս ծրա­գի­րը կը հո­վա­նա­ւո­րուի Սա­րայ­լը ըն­տա­նի­քին կող­մէ, որ միշտ իր ա­ջակ­ցու­թեան ա­ռար­կայ կը դարձ­նէ Թոփ­գա­բուի վար­ժա­րա­նը։ Հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Բար­սեղ Սա­րայ­լը եւ իր զա­ւակ­նե­րը մօ­տէն կը զբա­ղին դպրո­ցի վի­ճա­կով ու չեն խնա­յեր ի­րենց ա­ջակ­ցու­թիւ­նը՝ ե­րաշ­խա­ւո­րե­լու հա­մար ա­նոր կա­յու­նու­թիւ­նը։

Եր­կու  հա­րիւր ա­շա­կեր­տի տա­րո­ղու­թեամբ Թոփ­գա­բուի վար­ժա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ կրթա­կան շրջա­նին ման­կա­պար­տէ­զին մէջ հիւ­րըն­կա­լել շուրջ քսան փոք­րիկ­ներ։ Այս պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րուն հետ ու­ղիղ հա­մե­մա­տու­թեամբ՝ վե­րա­նո­րո­գու­թեան ծրագ­րին հիմ­նա­կան բա­ժի­նը կեան­քի կը կո­չուի ման­կա­պար­տէ­զի պա­րա­գա­յին։ Բա­ցի ֆի­զի­քա­կան նո­րո­գու­թե­նէն, դպրո­ցի ման­կա­պար­տէ­զը կը վե­րա­կա­հա­ւո­րուի եւ նոր խա­ղա­լիք­նե­րով կ՚օժտուի։

Ներ­կայ նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը կ՚ընդգր­կեն նաեւ դպրո­ցի խա­ղահ­րա­պա­րա­կին եւ գրա­դա­րա­նին նո­րո­գու­թիւ­նը։ Հա­մա­ցան­ցա­յին կայ­քէջ մըն ալ կը պատ­րաս­տուի Թոփ­գա­բուի վար­ժա­րա­նին հա­մար։ Ի լրումն այս բո­լո­րին անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­րը կը ստեղ­ծուին, որ­պէս­զի ըն­կե­րա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը տե­սա­կա­ւո­րուին դպրո­ցէն ներս։

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մե­ծա­պէս խրա­խու­սուած կը զգան Սա­րայ­լը ըն­տա­նի­քի այս ա­ջակ­ցու­թեան շնոր­հիւ։ Ար­դա­րեւ, Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը լրջօ­րէն կ՚ա­պա­ւի­նի հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար­նե­րու զօ­րակ­ցու­թեան, որ­պէս­զի պատ­մա­կան այս դպրո­ցը տե­ւա­կա­նաց­նէ իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը՝ մե­րօ­րեայ չա­փա­նիշ­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015