ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րա­խա­կից ե­ղան Պէնկ­լեան եւ Կիւն­պերկ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ո­րոնց զա­ւա­կաց Սուրբ Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Մեր ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն Լիա­նա Կիւն­պեր­կի եւ Սա­րօ Պէնկ­լեա­նի հար­սա­նի­քին հրճուան­քը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ բա­րե­համ­բաւ, ազ­նուա­կան եր­կու գեր­դաս­տան­նե­րու ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը միաց­նեն ի­րենց կեան­քը՝ կազ­մե­լով հայ­կա­կան նոր բոյն մը։ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Խորհր­դա­կա­տա­րու­թեան հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, խա­չեղ­բայրն ու հարսն­քոյրն էին՝ Ար­տա­շէս եւ Հեր­մանս Բեմ­պէեան­նե­րը։ Մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էր նաեւ Ուղ­ղա­փա­ռաց Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ մետ­րա­պո­լի­տը։

Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ, ե­րե­կո­յեան «Լը Մե­րի­տիէն» պան­դո­կին մէջ սար­քուե­ցաւ ընթ­րիք մը, որ եւս ան­ցաւ շատ հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մէջ։ Բազ­մա­հա­րիւր հրա­ւի­րեալ­նե­րը ան­կեղ­ծօ­րէն շնոր­հա­ւո­րե­ցին Լիա­նա եւ Սա­րօ Պէնկ­լեան նո­րապ­սակ ա­մո­լը՝ փո­խանցե­լով ի­րենց բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը։

Այս ու­րախ առ­թիւ մենք եւս ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րենք սի­րե­լի Լիա­նան եւ Սա­րօն, ո­րոնց կը մաղ­թենք ան­խառն եր­ջան­կու­թիւն։ Նոյն առ­թիւ մեր խնդակ­ցու­թիւն­նե­րը ի­րենց եր­ջա­նիկ ծնո­ղաց՝ մեր հա­մակ­րե­լի բա­րե­կամ­ներ՝ Ա­նի-Մար­տիկ Պէնկ­լեա­նին,  Ան­կե­լա եւ Ար­ման Կիւն­պեր­կին։ Կը շնոր­հա­ւո­րենք նաեւ Ար­տա­շէս-Հեր­մանս Բեմ­պէեան ա­մո­լը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2015