ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Մոս­կուա­յի Պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ ա­կա­դե­մի­կոս Ալեք­սէյ Սե­միո­նո­վի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը, որ վեր­ջերս շփում­ներ ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Հիւ­րե­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար Ե­րե­ւա­նի «Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան» Պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­րան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Փրոֆ. Ռու­բէն Միր­զա­խա­նեան։

Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբու­թեան նկա­տառ­ման յանձ­նուե­ցաւ, թէ այս եր­կու բարձ­րա­գոյն կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած է հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ու մշա­կուած են զա­նա­զան ծրագ­րեր։ Իր կար­գին, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ար­տա­յայ­տեց իր գնա­հա­տան­քը այս օգ­տա­շատ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար ու մե­ծա­պէս կա­րե­ւո­րեց կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու սեր­տա­ցու­մը եւ ա­ռա­ւել ար­դիւ­նա­ւո­րու­մը։ Նո­րին Սրբու­թիւնը գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց պե­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ կրթա­կան ո­լոր­տէն ներս ձե­ւա­ւո­րուած գոր­ծակ­ցու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան շուրջ՝ կրթու­թեան կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան ո­լոր­տէն ներս Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ ներ­կա­յիս ծա­ւալուած գոր­ծու­նէու­թեան։ Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան ան նշեց, որ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը սեր­տօ­րէն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հետ, կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին հա­մա­տեղ ծրագ­րեր։

Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը հիւ­րե­րու ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց նաեւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Ռուս Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներն ու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս կը կա­տարուին ու­սա­նող­նե­րու փո­խա­նա­կում­ներ՝ հո­գե­ւոր կրթու­թեան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ։

Ա­լեք­սէյ Սե­միո­նովն ալ ընդգ­ծեց, որ իր ղե­կա­վա­րած հա­մալ­սա­րա­նը եւս ա­մուր կա­պեր ու­նի Ռուս Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ հետ։

Երկուշաբթի, Մայիս 16, 2016