ՀԱՆԳԻՍՏ՝ ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.-Ի

Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցանք, թէ այ­սօր իր հո­գին երկ­նա­ւոր Տի­րոջ ձեռ­քե­րուն յանձ­նած է Հայ Կա­թո­ղի­կէից Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. Թար­մու­նի Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիար­քը։ Հան­գու­ցեա­լը 1940-ին ծնած էր Գա­հի­րէի մէջ։ Քա­հա­նայ ձեռ­նադ­րուած էր նոյն­պէս Գա­հի­րէի մէջ 1965-ին, թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ՝ Ռա­փա­յէլ Եպսկ. Պա­յեա­նի ձե­ռամբ։ 1968-էն մին­չեւ 1990 ե­ղած էր Գա­հի­րէի ժո­ղովր­դա­պե­տը։ 1990-ին ա­ռաջ­նորդ օ­ծուած էր Ա­ղեք­սանդ­րիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ թե­մին։ 1992-1997 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ ան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի պաշ­տօն վա­րած էր Ե­գիպ­տո­սի Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­վուա­կան խոր­հուր­դին մօտ։ 7 Հոկ­տեմ­բեր 1999-ին Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­պիս­կո­պո­սաց սի­նո­դին կող­մէ ընտ­րուած էր կա­թո­ղի­կոս-պատ­րիարք Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յո­ց։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015