ՇԱՀԷ ՏԷՐ-ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Սփիւռ­քա­հայ ա­րուես­տա­գէտ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան, որ այժմ իր բնա­կու­թիւ­նը հաս­տա­տած է Հա­յաս­տա­նի մէջ, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս, ուր իր գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տեղ­ւոյն մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հան­դի­սու­թեանց առ­թիւ։ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեա­նի գոր­ծե­րը ալ ծա­նօթ է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն, քա­նի որ սի­րուած ա­րուես­տա­գէ­տը տա­րի­ներ ա­ռաջ նոյն­պէս ե­կած էր Պո­լիս եւ իր ձե­ռա­գործ աշ­խա­տանք­նե­րը ցու­ցադ­րած՝ հա­մայն­քա­յին­նե­րուն։ Քա­ղաքս գտնուե­լու ա­ռի­թէն օգ­տուե­լով ան եւ իր գոր­ծա­կից բա­րե­կա­մու­հին՝ Քրիս­տի­նէ Սա­ֆա­րեան այ­ցե­լե­ցին խմբագ­րա­տունս, ուր ի­րենց հետ ու­նե­ցանք հա­ճե­լի ու մտեր­միկ զրոյց մը։ Հա­լէ­պա­հայ ա­րուես­տա­գէ­տը իր կրթու­թիւ­նը ստա­ցած է Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Եր­կար տա­րի­ներ ան Հա­լէ­պի ու Պէյ­րու­թի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծած է՝ իր կա­պը ա­մուր պա­հե­լով Հա­յաս­տա­նի հետ, ուր այժմ կը բնա­կի ու կը ստեղ­ծա­գոր­ծէ։ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան ար­դէն վե­րա­դար­ձած է Ե­րե­ւան։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015