ՇԻԼԱ ԹԵՄԻԶԷԼ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՆՈՒՆՈՎ

Նիւ Եոր­քի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կազ­մա­կերպուած «Տե­ւա­կան զար­գաց­ման լու­ծում­նե­րու ցանց. ե­րի­տա­սար­դա­կան լու­ծում­ներ» խո­րագ­րեալ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Մի­ջազ­գա­յին այս կա­րե­ւոր հա­ւա­քին հրա­ւի­րուե­ցաւ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­լա Թե­մի­զէլ՝ որ­պէս Թուր­քիոյ միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։ Պո­ղա­զի­չի հա­մալ­սա­րա­նի Տե­ւա­կան զար­գաց­ման ու մա­քուր ար­տադ­րու­թեան գոր­ծադ­րու­թեան եւ հե­տա­զօ­տու­թեան կեդ­րո­նին մօտ որ­պէս հե­տա­զօ­տող կ՚աշ­խա­տի Շի­լա Թե­մի­զէլ, որ աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ նաեւ այս բնա­գա­ւա­ռի մի­ջազ­գա­յին հար­թու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Ան Նիւ Եոր­քի մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Թուր­քիոյ մէջ ցարդ կա­տա­րուած եւ ա­պա­գա­յին նա­խա­տե­սուած աշ­խա­տանք­նե­րուն շուրջ՝ Աւստ­րա­լիոյ, Ի­տա­լիոյ եւ Անգ­լիոյ նման եր­կիր­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Շի­լա Թե­մի­զէլ մաս կը կազ­մէ ՄԱԿ-ի վե­րո­յի­շեալ խմբա­ւոր­ման հիմ­նա­դիր­նե­րու շար­քին։ Այդ խմբա­ւոր­ման Թուր­քիոյ գրա­սե­նեա­կին կ՚ան­դա­մակ­ցի նաեւ Պո­ղա­զի­չի հա­մալ­սա­րա­նը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 29, 2015