Արխիւ

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Արարողութեան նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հար­ցում մը ու­նիմ սի­րե­լի՜­ներ՝ ո­րուն բա­նա­ւոր պա­տաս­խան մը կը փնտռեմ։ Թէեւ սա­կա­ւա­թիւ մեր օ­րե­րուն, բայց մեր շուր­ջը կան ծա­ռեր, ո­րոնք եր­կար տա­րի­ներ կը գտնուին հոն՝ ուր կը տես­նենք ա­մէն օր։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ հայոց բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը երկիւղած յարգանքի առարկայ կը դառնայ համաքրիստոնէական մակարդակի վրայ: Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ կեդրոնին մէջ ունեցած ելոյթէն վերջ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը եղբայրական սիրով ողջագուրուեցաւ Սրբազան Պապին հետ: Արարողութիւններուն ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւնը: Խօսք առին նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսն ու Հայ Կաթողիկէից Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը:
Սուրբ Պետրոսի տաճարի երդիքին տակ Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քահանայապետին կողմէ երէկ մատուցուած Սուրբ Պատարագը դարձաւ պատմական: Վատիկանի մէջ օրուան աւետարանական ընթերցումը կատարուեցաւ հայերէնով, հնչեցին նաեւ հայերէնով շարականներ

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դու հայ­րու­թեան ա­կուն­քը Աս­տու­ծոյ հայ­րու­թի՛ւնն է, ան է հի­մը ծնող­նե­րուն մա­տու­ցուած պա­տի­ւին։

Ան­չա­փա­հաս թէ խե­լա­հաս, զա­ւակ­նե­րուն յար­գան­քը ի­րենց հօր կամ մօր հան­դէպ՝ կը սնա­նի բնա­կան սէ­րէն, ծնած՝ զի­րենք ի­րա­րու միաց­նող զօ­դէն։ Ան խնդրուած է աստուա­ծա­յին պա­տուէ­րէն։

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի թղթա­տա­րու­թեան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ թո­ղար­կե­ցին «Մել­գո­նեան վար­ժա­րան» խո­րագ­րեալ դրոշ­մա­թուղ­թեր։ «Ար­մէն-փրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­մա­կա­նի­շե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած են Մել­գո­նեան վար­ժա­րա­նի շէնքն ու այն ծա­ռե­րը, ո­րոնք տնկած են այդ կրթօ­ճա­խէն ներս ա­պաս­տան գտած որ­բե­րը։

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ներ­կա­յիս քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան­նե­րը կը քննար­կեն Հա­յաս­տա­նի առ­ջեւ ու­րուագ­ծուած նոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս, ե­թէ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յա­նայ, ա­պա Հա­յաս­տան կրնայ լաւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն մը ու­նե­նալ այդ երկ­րին հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ընդ­լայ­նե­լու հա­մար զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Եէ­մէ­նի մէջ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը կը խօ­սի ա­րա­բա­կան նոր հանգ­րուա­նի մը մա­սին: Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր սիւն­նի-շիի լա­րուած ի­րա­վի­ճա­կը հա­սաւ իր գա­գա­թնա­կէ­տին, երբ ան­ցեալ 25 Մար­տին Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ սկիզբ ա­ռաւ «Վճռա­կա­մու­թեան փո­թո­րիկ» ա­նու­նը կրող զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւ­նը: Գոր­ծո­ղու­թեան հիմ­նա­կան նպա­տակն էր կա­սեց­նել շիի հու­սի­նե­րու ա­րա­գըն­թաց ներ­խու­ժու­մը մայ­րա­քա­ղաք Սան­հա­յէն ետք Եէ­մէ­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան երկ­րորդ քա­ղա­քը հա­մա­րուող Ա­տան քա­ղաքը, որ դար­ձած է երկ­րի օ­րի­նա­կան նա­խա­գահ Ապ­տէլ Ռա­պու Ման­սուր Էլ Հա­տիի կեդ­րո­նա­տե­ղին:

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Հայաշխարհի ուշադրութիւնը այս շաբաթավերջին կեդրոնացած է Վատիկանի վրայ:
Ս. Պետրոսի տաճարին մէջ Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը վաղը պիտի պատարագէ՝ ոգեկոչելով հայոց բիւրաւոր նահատակները - Արարողութենէն վերջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի վարդապետացման կարգը:

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Ա­նի Յով­սէ­փեա­նի թղթակ­ցու­թիւ­նը.-
2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով ձեռնարկ մը Մարսէյլի Սէն Վիքթորի պատմական եկեղեցւոյ մէջ:
Սահակ-Մեսրոպ երգչախումբին փառաշուք ելոյթը՝ Խաչիկ Եըլմազեանի մականին ներքեւ:

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մը կը կազ­մա­կեր­պեն բազ­մա­կող­մա­նի ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ, ո­րոնց խան­դա­վառ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րուի ա­շա­կեր­տու­թեան կող­մէ։ Ման­կա­պար­տէ­զէն սկսեալ մին­չեւ միջ­նա­կարգ, զա­նա­զան տա­րի­քա­յին դա­սա­ւո­րում­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած ծրագ­րե­րը կ՚ար­ձա­նագ­րեն փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն, մա­նա­ւանդ որ ա­նոնք կեան­քի կը կո­չուին ըն­տա­նե­կան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Յայտ­նի ըն­կե­րա­բան, «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Փրոֆ. Ա­րուս Եու­մուլ ե­րէկ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Մարք­սիզմ 2015» խո­րագ­րեալ քննար­կում­նե­րու ծի­րէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ա­սու­լի­սի մը։ Այս քննար­կում­նե­րու շար­քին նա­խա­ձեռ­նած է Ըն­կեր­վա­րա­կան յե­ղա­փո­խա­կան բա­նուո­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Ամերիկահայ յայտնի հեռուստաաստղին այցելութիւնը կը շարունակուի աննախընթաց մթնոլորտի մը մէջ:
Քիմ Քարտաշեան եւ իր ընտանիքը Հայաստանի կեցութեան օրերուն կ՚արժանանան ջերմ վերաբերմունքի:

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

 ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը պատ­րաս­տուին ի­րա­կա­նաց­նել ի­րենց հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ռուս հա­մա­նա­խա­գահ Ի­կոր Փո­փով տե­ղե­կա­ցուց, թէ ան­ցեալ Փետ­րուա­րին կա­յա­ցած ի­րենց այ­ցե­լու­թե­նէն վերջ միջ­նորդ­նե­րը յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին կամ Յու­նի­սին վերս­տին պի­տի այ­ցե­լեն տա­րած­քաշր­ջան։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի ա­ւագ խորհր­դա­կան Է­թիէն Մահչու­պեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ «CNN Türk» հե­ռուս­տա­կա­յա­նէն։ Հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար Շի­րին Փայ­զը­նի հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով՝ Է­թիէն Մահ­չու­պեան մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ ը­րաւ Թուր­քիոյ ներ­քին եւ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան օ­րա­կար­գի շարք մը հրա­տապ խնդիր­նե­րուն շուրջ։ Այս շրջագ­ծով ան անդ­րա­դար­ձաւ հայ­կա­կան հար­ցին, նաեւ հայաշ­խար­հի տե­սան­կիւ­նէն հե­տաքրք­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Հայաստանի եւ Իտալիոյ ղեկավարութեանց միջեւ երէկ տեղի ունեցան բարձր մակարդակի վրայ արդիւնաւէտ բանակցութիւններ:
Սերժ Սարգսեան եւ Սերճիօ Մաթարելլա երկկողմանի համագործակցութեան առընթեր շօշափեցին նաեւ Երեւան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններուն ընթացքը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը այ­սօր եղ­բայ­րա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Վա­տի­կան՝ Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Տ.Տ. Ֆրան­սիս­քոս Սրբա­զան Պա­պի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Նկա­րիչ Ա­րէտ Կը­ճըր ներ­կա­յիս բա­ցած է իր ան­հա­տա­կան երկ­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը։  «Ընդ հուր եւ ընդ սուր» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­ցուե­ցաւ Ղա­լա­թիոյ «Էօք­տէմ եւ Այ­քութ» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ։ Մին­չեւ 9 Մա­յիս բաց պի­տի մնայ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ կ՚ընդգր­կէ Ա­րէտ Կը­ճը­րի վեր­ջին շրջա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Զատ­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն, ինչ որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ նախ կա­տա­րուե­ցաւ տնօրհ­նէ­քի կարգ, Ս. Փրկիչ մատ­րան հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ։ Ներ­կայ էր նաեւ Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան։

Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նեն­գամ­տու­թիւն կամ նեն­գու­թիւն կը նշա­նա­կէ՝ չար դի­տա­ւո­րու­թիւն, դաւ, կեղ­ծիք։ Նեն­գա­միտ մար­դիկ ի­րենց մէջ նեն­գու­թիւն պա­րու­նա­կող մար­դիկ են՝ խար­դախ ու խո­րա­մանկ, ո­րոնք ա­մէն ա­տեն պատ­րա՛ստ են ու­րիշ­նե­րու վնաս հասց­նե­լու եւ ի­րենց շահ ա­պա­հո­վե­լու։ Նեն­գու­թիւ­նը ա­ւե­լի եւս կ՚ար­տա­յայ­տուի խօս­քով, այ­սինքն լե­զուո՛վ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 9, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բա­րո­յա­կան վճռա­կան ընտ­րանք­նե­րը կը հրա­ւի­րեն մար­դը՝ մաք­րուե­լու սիր­տով, ներք­նա­պէս, ա­մէն յո­ռի բնազդ­նե­րէ եւ փնտռել սէ՛­րը։ Այս ուղ­ղու­թեամբ կ՚ու­-սուցուի, թէ ճշմար­տու­թիւ­նը ո՛չ թէ տե­սա­նե­լի կամ շօ­շա­փե­լի ար­ժէք­նե­րու, այլ ան­տե­սա­նե­լի եւ հո­գե­ւոր ար­ժէք­նե­րու մէջ կը կա­յա­նայ։

Էջեր