Հարթակ

«ԿԱՄԵՆԱԼԸ՝ ԿԱՐԵՆԱԼ Է»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ժամանակը կամազուրկ մարդոց թշնամին է, բայց ջանադիր մարդուն՝ ամէնօրեայ ընկերը։ Ժամանակ-ընկերը կամքի տէր մարդուն համար արագահոս եւ հապճեպ թռչող է, իսկ կամակոր մարդուն համար՝ դանդաղ, անպիտան եւ «անդամալոյծ» մը սոսկ։

Մայիսը՝ Կապոյտի Ամիս

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ

Եթէ դուն Հալէպի փողոցները իջնես այս ամիս, անկարելի է, որ կապոյտը չտեսնես: Կիներն ու աղջիկները կապտաւուն կը դառնան մայիսին: Եկեղեցին ալ յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէ այս ամսուան ու կը նուիրաբերէ Աստուածածինին:

ՓՈՔՐԻԿ ՕՐԻՈՐԴԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

«Փոք­րիկ օ­րիոր­դի­կը,
Նստել է սե­նեա­կը,
Լաց է լի­նում,
Լաց է լի­նում...»

Շատ հարազատ հնչիւններ են, «Սարայիկ»ը եղած է «օրիորդիկ», «կու լայ»ն՝ «լաց է լինում» , Հալէպը՝ Երեւան, բայց մեղեդին նոյնն է, նոյն սրտամօտ ու բարութիւն բուրող եղանակը, նոյն սփոփանքի ուսուցումը մանուկները զիրար կապող, ընկերասիրութիւն ու տկարին օժանդակելու սէր ու յարգանք հաղորդող:

ԴԱՐԸ ՉԷ՛ ՓՈԽՈՒԱԾ, ՄԱ՛ՐԴՆ Է ՈՐ ՓՈԽՈՒԱԾ Է

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Շատեր կրնան առարկել եւ համաձայն չգտնուիլ տուեալ վերնագրին բացայայտած ճշմարտութեան հետ, սակայն ճշմարտութենէն կարելի չէ փախուստ տալ՝ ուզենք կամ չուզենք։ Ճշմարտութիւնը ճշմարտութիւն է։

Ի՞ՆՉ «ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ» ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու միջինարեւելեան քաղաքականութեան համար արաբ-իսրայէլեան օղակէն ետք հիմնական «գետին» կը համարուի Լիբանանը եւ յատկապէս երկրէն ներս գործող «Հիզպուլլահ»ը: Ու այս առումով ամերիկացիներուն համար շատ բացայայտ կերպով խնդիր դրուած է տարբեր միջոցներ գործի դնելով ոչ միայն մեկուսացնել այդ զինեալ կազմակերպութիւնը, այլ գտնել այնպիսի գործօններ, որոնց շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ «Հիզպուլլահ»ը դարձնել անդամալուծուած կառոյց մը:

Ի՞ՆՉ «ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ» ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

­ԹԵՀՐԱՆԻ ԴԷՄ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔ
Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամ­փի Մի­ջին Ա­րե­ւելք տուած այ­ցե­լու­թե­նէն ետք ջու­րի ե­րես կը հա­նուէր Ա­մե­րի­կա­յի մի­ջի­նա­րե­ւե­լեան «նոր» քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ընդ­հա­նուր ու­րուա­գի­ծը: 

​ԼԻԲԱՆԱՆ. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՆՈՐ ԴԱՇԻՆՔԸ ՈՐՈՇ ՈՒԺԵՐՈՒ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի նախագահի ընտրութենէն ի վեր երկրին մէջ հիմնական օրակարգ կը հանդիսանայ ընտրական նոր օրէնք մը հրապարակելու հարցը:

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Գա­րուն է: Ե­րե­ւա­նի ան­զու­գա­կան կլի­ման կը զգլխէ մեզ: Օ­րը պայ­ծառ կը սկսի, անձ­րեւն ու կար­կու­տը կ՚այ­ցե­լեն յան­կարծ, մինչ ա­րե­ւը հոն, վե­րէն զի­րենք դի­տե­լով մերթ ամ­պե­րուն մէ­ջէն ստուե­րոտ յայտ­նու­թիւն մը կը պար­զէ, մերթ կը կոր­չի, կար­ծես ան­հան­դարտ զա­ւակ­նե­րուն չա­րաճ­ճիու­թիւն­նե­րը խա­ղա­ղեց­նող մայր մ՚ըլ­լայ. այս­պէս կը վի­ճին չա­րուկ­նե­րը մին­չեւ մու­թը պա­տէ ու ա­մէն ոք յոգ­նած մտնէ քնա­նա­լու:

«ԱՉՔԵՐ ՈՒՆԻՆ՝ ՉԵՆ ՏԵՍՆԵՐ, ԱԿԱՆՋ ՈՒՆԻՆ՝ ՉԵՆ ԼՍԵՐ»

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Ա­րար­չա­գոր­ծու­թեան ըն­թաց­քին Աստուած պա­տա­հա­բար չստեղ­ծեց Տիե­զեր­քը եւ ա­նոր վրայ գտնուող բո­լոր հրա­շա­լիք­նե­րը։ Ոչ ալ պար­զա­պէս պա­տա­հա­կա­նու­թեամբ է, որ քեզ գո­յա­ւո­րեց, շնչա­ւո­րեց, շնորհք­նե­րով օժ­տեց եւ այս աշ­խար­հին վրայ դրաւ։

Մալ­թա­յի Դրա­մա­տան Պաշ­տօ­նեան Կը Բա­ցա­յայ­տէ Ա­լիեւ­նե­րու Դրա­մատ­նա­յին Հա­շիւ­նե­րուն Փաս­տա­թուղ­թե­րը

ՅԱ­ՐՈՒԹ ՍԱ­ՍՈՒ­ՆԵԱՆ

Շա­րու­նա­կե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ տի­րող կա­շա­ռա­կե­րու­թեան մա­սին վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­նե­րու ըն­թաց­քին մեր հրա­պա­րա­կած յօ­դուած­նե­րու շար­քը, այժմ կը փա­փա­քինք բա­ցա­յայ­տել գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ լրա­ցու­ցիչ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ՝ Մալ­թա­յի դրա­մա­տան մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու գու­մար­նե­րուն մա­սին:

Էջեր