Հարթակ

ԽՕՍՔ ՅԻՇԱՏԱԿԻ

ԶԱ­ՒԷՆ ԳԱ­ԼՈՒՍ­ՏԵԱՆ

Պերճ Ֆազ­լեա­նը այն տե­սա­կի մար­դոց­մէ է, ո­րոնք մարմ­նա­պէս կը հե­ռա­նան, սա­կայն չեն մա­հա­նար: Պեր­ճի յի­շա­տա­կի պէյ­րու­թեան հան­դի­սու­թեան առ­թիւ ան­գամ մը եւս կը փո­խան­ցեմ ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներս իր ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րուն եւ Լի­բա­նա­նի ա­րա­բա­խօս ու հա­յա­խօս ար­դի թատ­րո­նի բո­լոր նուի­րեալ­նե­րուն:

ՄՈՒՍՈՒԼԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ՝ ԱՄԲՈՂՋ ՇՐՋԱՆԻՆ ՀԱՄԱՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այս ա­ռա­ւօտ կա­նուխ սկիզբ ա­ռաւ ի­րա­քեան Մու­սուլ նա­հան­գի Ի­ՇԻՊ-էն ա­զա­տագ­րե­լու ճա­կա­տա­մար­տը: Այս մա­սին յայտ­նող աղ­բիւր­ներ հա­ւաս­տե­ցին, որ ա­մե­րի­կեան կոր­ծա­նիչ­ներ Ի­ՇԻՊ-ի դիր­քե­րու ուղ­ղու­թեամբ «խե­լա­ցի» հրթիռ­ներ ար­ձա­կե­լով ազ­դան­շա­նը տուին այդ պա­տե­րազ­մին:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

ԶԱՄ­ԲԻՒ­ՂԸ

Ար­տա­քին ե­րե­ւոյ­թով դաշ­տագ­նա­ցու­թեան զամ­բիւղ մըն է սա (picnic basket), սա­կայն խոր­քին մէջ՝ ու­րիշ բան է այդ։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րեմ եւ վստահ եմ պի­տի զար­մա­նաք։

222 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ. «ԱԶԴԱՐԱՐ»Ի ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՏՐԱՍԻ ՄԷՋ

ԱՍ­ՊԵՏ ՄԱՆ­ՃԻ­ԿԵԱՆ

222 տա­րի ա­ռաջ, 14 Հոկ­տեմ­բեր 1794-ին Հնդկաս­տա­նի Մատ­րաս քա­ղա­քին մէջ հիմ­նադ­րուե­ցաւ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին տպա­գիր պար­բե­րա­կա­նը՝ «Ազ­դա­րար»ը, ո­րուն ա­ռա­ջին թի­ւը լոյս տե­սաւ 16 Հոկ­տեմ­բե­րին:

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ-ՏԵՍԱԿԱՆԻ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Մղում մը կար կ՚ե­րե­ւի որ­մէ՝ ՊԻԿ ՊԷՆԿ ու... հա­մաս­տե­ղու­թիւն, աստ­ղեր, ա­րեւ­ներ, մո­լո­րակ­ներ եւ ա­նոնց­մէ՝ մե­րը, ու կեան­քի յա­ռա­ջա­ցում, օ­դա­յին, ծո­վա­յին, ցա­մա­քա­յին: Իսկ կեն­դա­նա­կա­նին մէջ՝ ա­պա­հո­վու­թեան հրա­մա­յա­կա­նը, որ­մէ՝ ա­ճիլ, բազ­մա­նալ...

ԱԼԻ ՊԱՊԱ ԵՒ ՔԱՌԱՍՈՒՆ (ԽԱԲՈՒԱԾ) ԱՒԱԶԱԿՆԵՐ

ՏՔԹ. ՃՈՐՃ ԲԱՐ­ՍԵ­ՂԵԱՆ

Ես վստահ եմ, որ «Ա­լի Պա­պա» հէ­քեա­թի քառասուն հո­գի­նոց խում­բին մէջ, այ­նուա­մե­նայ­նիւ կա­յին բազմա­թիւ ազ­նիւ ու պար­կեշտ մար­դիկ, ո­րոնք հրա­պու­րուած էին ա­ւա­զա­կա­պե­տին շող­շո­ղուն թիկ­նո­ցով:

ԳԱՀԻՐԷ-ՌԻԱՏ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿՐՆԱՆ ՓԼՈՒԶՈՒԻԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Սու­րիոյ ար­դէն հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր շա­րու­նա­կուող ծանր պա­տե­րազ­մը ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նայ, որ ան շրջա­պա­տող եր­կիր­նե­րու փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը լա­րուին: Այս ա­ռու­մով տե­ղի ու­նե­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րուն զու­գա­հեռ բա­ցա­յայտ դար­ձած է Սէու­տա­կան Ա­րա­բիա-Ե­գիպ­տոս «բարձր լա­րու­ա­ծու­թիւն»ը: Եր­կու սիւն­նի տէ­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք մինչ այ­սօր կ­­՚ապ­րէին ե­րե­ւե­լի «մեղ­րա­լու­սի­ն» մը, այ­սօր յայտ­նուած են բա­ւա­կան լա­րուած դրու­թեան մը մէջ:

Էջեր