Ընկերա-մշակութային

ՓԻՔԱՍՈՅԻ ԿՏԱՒՆԵՐՈՒՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Մեծն Բրի­տա­նիոյ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի բա­ցուի աշ­խար­հահռ­չակ սպա­նա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Փապ­լօ Փի­քա­սո­յի կտաւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ա­ռա­ւե­լա­բար տեղ պի­տի գրա­ւեն ա­նոր ինք­նան­կար­նե­րը։

Օրինակ Առնենք…

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, «Լոս Ան­ճե­լըս Թայմզ» լայ­նա­տա­րած օ­րա­թեր­թը ա­մէն Ապ­րի­լի սկիզբ կը կազ­մա­կեր­պէ գիր­քե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը՝ USC հա­մալ­սա­րա­նին մէջ: Շա­բա­թա­վեր­ջի մը, եր­կու օ­րե­րու վրայ եր­կա­րող եւ մուտ­քը ա­զատ այս ձեռ­նար­կին միշտ կ՛ակն­կա­լուի ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր հա­զար այ­ցե­լու:

ՆՈՊԷԼԻ ՀԻՆԳ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ. «ՈԳԵՇՆՉՈՒԷ՛ ԵՒ ՍՏԵՂԾԷ՛»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Այս օ­րե­րուն, երբ ողջ հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը ուղ­ղուած է դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ, ուր կե­նաց մա­հու կռիւ կը տա­րուի, Հա­յաս­տան ժա­մա­նած են մեր ժա­մա­նակ­նե­րու ա­մե­նէն նշա­նա­ւոր մար­դոց­մէ հինգ Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կա­կիր­ներ: Ե­րե­ւա­նի «Մխի­թար Հե­րա­ցի» պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պած է «Նո­պէ­լեան օ­րեր Ե­րե­ւա­նի մէ­ջ» գի­տա­կան ձեռ­նար­կը, ո­ր մեր երկ­րի մէջ եր­բե­ւէ կազ­մա­կեր­պուած ա­մե­նէն նշա­նա­կա­լի գի­տա­կան մի­ջո­ցա­ռումն է:

«Կա­թիլ Մը Մեղր»

13 թուան­շա­նը  չա­րա­գու­շակ կը հա­մա­րուի շա­տե­րուն կող­մէ:

Հրեա­նե­րուն քով շատ ա­ւե­լի շեշ­տուած է այդ նա­խա­պա­շա­րու­մը, մա­նա­ւանդ  երբ ամ­սուան 13-րդ օ­րը Ուր­բաթ օ­րուան մը հան­դի­պի:

ՊԱԼԷԻ ՇՔԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿ

Սէն Փե­թերս­պուր­կի Պա­լէի պե­տա­կան ա­կա­դե­մա­կան թատ­րո­նը ներ­կա­յիս կը գտնուի Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Նշա­նա­ւոր այս խում­բին հիւ­րա­խա­ղե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան գե­ղա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԳՉՈՒՀԻՆ

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լիբանանահայ արուեստագիտուհի Շողիկ Թորոսեան համերգով մը հանդէս եկաւ Երեւանի մէջ՝ խոր տպաւորութիւն գործելով իր ունկնդիրներուն վրայ:
«Երգը լաւագոյն միջոցն է հոգիներու ջերմացման, մերձեցման, դրական ու լուսաւոր զգացումներու հաղորդման համար»:

Էջեր