Ընկերա-մշակութային

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ

Թիֆ­լի­զի մէջ ե­րէկ բա­ցու­մը կատա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ցու­ցա­հան­դէ­սին, զոր կազ­մա­կեր­պած էին Թիֆ­լի­զի մօտ Թուր­քիոյ դես­պա­նա­տունն ու Վրաս­տա­նի Ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը։

ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ԷՏԻԹ ՓԻԱՖԻ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ

«Պո­յա­լը քուշ» թա­տե­րա­խում­բը, որ կը նշէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 15-րդ տա­րե­դար­ձը, ֆրան­սա­ցի յայտ­նի երգ­չու­հի Է­տիթ Փիա­ֆի 100-րդ ծնն­դեան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կը հիւ­րըն­կա­լէ «Է­տիթ Փիաֆ-Մար­սէլ» խո­րագ­րեալ ե­րաժշ­տա­կան մե­նա­խա­ղը։

ԽԱՉԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Նա­խի­ջե­ւան տա­նող ճա­նա­պար­հին, ուր Հա­յաս­տա­նի բնու­թիւ­նը կա­տա­րեալ գե­ղեց­կու­թեան պատ­կեր­ներ կը գծագ­րէ, Ե­րե­ւա­նէն 120 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, Ար­փա գե­տի ձախ ա­փին հա­յոց երկ­րի սահ­ման­նե­րէն մէկն է՝ Խա­չիկ գիւ­ղը:

Սուրեշին «Ելքի Ճամբան»…

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

Սու­րե­շը կու գայ Հնդկաս­տա­նէն: Ան քսա­ներ­կու տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ մըն է: Հա­զիւ կրցած է յա­ճա­խել դպրոց, ստա­նալ քիչ մը ու­սում եւ սոր­վիլ իր մայ­րե­նի լե­զուն՝ գրել եւ կար­դալ: Սու­րե­շը, բո­լո­րին նման, ինքն ալ ու­նի կեան­քի մէջ բաղ­ձա­լի եւ ի­րա­գոր­ծե­լի ե­րազ­ներ…

 

ՕՔՍՖՈՐՏԻ ՄԷՋ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

Աշ­խար­հի երկ­րորդ ա­մե­նա­հին՝ Օքս­ֆոր­տի հա­մա­լը-սա­րա­նի Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ցու­ցադ­րու­թեան հա­նել հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան իր հա­ւա­քա­ծոն: «Հա­յաս­տան. յա­րա­կա­յուն մշա­կոյ­թի ձե­ռա­գիր­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի 2500-ա­մեայ պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ

Յայտ­նի դար­ձաւ «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի հա­յաս­տա­նեան մաս­նա­կի­ցին ա­նու­նը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան «Մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը՝ լրագ­րող» ծրագ­րի ծի­րէն ներս յայտ­նի դար­ձաւ, որ «Եւ­րո­տե­սիլ» եր­գի մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան:

Հայ Ազգային Ինքնութեան Լուսաւորիչ Մշակները

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու երկ­րորդ ­Շա­բաթ օ­րը, ա­հա 1610 տա­րիէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր ­Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­նե­րուն տօ­նը։ Իսկ ­Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը, ա­մէն տա­րի, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ­Հին­գե­րորդ դա­րու Թարգ­ման­չաց ­Շար­ժու­մին խոր­հուր­դով հա­ղոր­դո­ւե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։

ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով առանձնայատուկ ուշադրութեան առարկայ կը դառնայ «Թռչնոց բոյն»էն ներս կեանքի կոչուած ծրագիրը:
Լիբանանահայ տաղանդաւոր ճարտարապետներ՝ Վիգէն եւ Րաֆֆի Թարխանեան եղբայրները վերջին օրերուն այցելեցին Հայաստան:

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 2015-2016 շրջա­նի սկիզ­բին բաժ­նեց այս տա­րուան կրթա­թո­շակ­նե­րը, ո­րոնք կը յատ­կա­ցուին «Փա­լա­քա­շեան» հիմ­նար­կի մի­ջոց­նե­րով։ Այս տա­րի մեր հա­մայնք­էն 75 ե­րի­տա­սարդ­ներ ստա­ցան կրթա­թո­շակ։ Ա­նոնց­մէ 28-ը հա­մալ­սա­րա­նա­կան է։ Մնա­ցեալ 47-ը՝ նա­խակր­թա­րա­նէն մին­չեւ լի­սէ։

Էջեր