Ընկերա-մշակութային

«ԴԱՏԱՐԿ ԴԱՇՏԵՐ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

ՅԻՇԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ցուցահանդէս մը՝ «Որպէս նուռ», հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերեալ:
Օրլանտօ Քարլօ Քալումենոյի քարտփոստալներով պատրաստուած ձեռնարկը կը ցոլացնէ հայկական հարցին վերաբերեալ պաշտօնական տեսակէտներու եղափոխութիւնը: Բացումին ելոյթով մը հանդէս եկաւ փոխ-նախարար Նաճի Քորու:  Ներկայ էին նաեւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Զէքիեան Գերապայծառ եւ Պէյօղլուի քաղաքապետ Ահմէտ Միսպահ Տեմիրճան: «Թոփհանէի Ամիրէ» մշակոյթի կեդրոնէն ներս երաժշտական կատարումներով հանդէս եկան Արա Տինքճեան եւ Իսթանպուլի Պետական թրքական երաժշտութեան համոյթը:

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԲԱՐԵՒ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան «Բա­րեւ» թա­տե­րա­խում­բը հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը։ Քրէմ Սի­մո­նի (Սի­մոն Էք­մէք­ճեան) հե­ղի­նա­կած գոր­ծը Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի կող­մէ պատ­շա­ճե­ցու­մով բե­մադ­րուե­ցաւ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» խա­ղը։ Բե­մադ­րիչն ալ մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի ա­նուն­նե­րէն Սօ­սի Ճնտո­յեանն էր։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԶԱՀԱ ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ ՀԱՏԻՏ

Մա­հա­ցաւ 65-ա­մեայ Զա­հա Մու­համ­մէտ Հա­տիտ, որ կը հա­մա­րուի աշ­խար­հի ա­մե­նա­յայտ­նի կին ճար­տա­րա­պե­տը, ծա­գու­մով ի­րաք­ցի բրի­տա­նու­հի մըն է։ Ան ծնած է 31 Հոկ­տեմ­բեր 1950 թուա­կա­նին, Պաղ­տատ, Ի­րաք։ Իսկ ան մա­հա­ցաւ Մար­տի 31-ին, Մա­յա­մի­ի մէջ։

ԳԱՆԱՏԱՆ՝ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ԼԱՍՏ, ԿԱՄ՝ ԱՒԱԶԱԽՐՈՒՄ

ԺԱՆ ՀԱԼ­ԼԱ­ՃԵԱՆ

«Գա­նա­տա կայք հաս­տա­տե­լու ա­ռի­թը պէտք չէ վե­րա­ծել նո­րա­ձե­ւութ­եան, «մո­տա»ի հե­տե­ւե­լու հեւ­քոտ ճի­գի, ա­ւե­լին՝ ար­կա­ծախնդ­րա­կան ծրա­գի­րի մը»

«ՄԱՐԱԼ»Ի ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԶՕՐԱԿՈՉԸ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի պա­րի հա­մոյ­թը ի­րե­րա­յա­ջորդ փոր­ձե­րով կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 28-ին՝ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լին հետ նա­խա­տե­սուած հա­մա­տեղ ե­լոյ­թին։

ՆԱՓՈԼԻԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԸ՝ ՄԱՐԱՏՈՆԱՅԻ ԱՆՈՒՆՈՎ

Ի­տա­լա­կան «Քու­րիե­րէ տէլ Մեց­ցո­ճիոր­նօ»ի հա­մա­ձայն, նա­փո­լի­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­թո­նիօ տէլ Փիա­նօ կ՚ա­ռա­ջար­կէ Նա­փո­լիի մար­զա­դաշ­տը կո­չել Տիե­կօ Մա­րա­տո­նա­յի ա­նու­նով:

Մարդն Ու Երաժշտութիւնը

ԱՐՄԷՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃԵԱՆ

​Ե­րաժշ­տու­թիւ­նը շփման հա­մա­մարդ­կա­յին  լե­զու է:  Դժուար է պատ­կե­րաց­նել մար­դու կեան­քը ա­ռանց ե­րաժշ­տու­թեան, քա­նի որ ան կ՚ար­տա­յայ­տէ մարդ­կա­յին ա­մե­նա­վեհ զգա­ցում­ներն ու ա­մե­նա­նուրբ ապ­րում­նե­րը: Ան կը ձե­ւա­ւո­րէ մար­դուն նե­րաշ­խար­հը, ճա­շա­կը, կ՚օգ­նէ` ճիշդ գնա­հա­տե­լու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:

ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԽԱՆԳԱՐՈՒԱԾ (DIPLOMACY DISRUPTED)

ՔԵ­ՄԸ­ՐՈՆ ՄՈՒՆ­ԹԸՐՔ (*)

Ան­ցեալ Դեկ­տեմ­բե­րին, նա­խա­գա­հու­թեան հա­մար բա­նա­վէ­ճի մը ըն­թաց­քին հան­րա­պե­տա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րու մի­ջեւ, Թէտ Քրուզ դա­տա­պար­տեց Սու­րիոյ մէջ իշ­խա­նու­թեան փո­փո­խու­թեան Ա­մե­րի­կա­յի պա­հան­ջա­տի­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ե­թէ Ո­ւա­շինկ­թըն տա­պա­լէր Պե­շար Է­սա­տը, ինք­նա­կոչ Իս­լա­մա­կան Պե­տու­թիւ­նը «պի­տի գրա­ւէր Սու­րիան, վատ­թա­րաց­նե­լով Միացեալ Նա­հանգ­նե­րու ազ­գա­յին ա­պա­հո­վու­թեան շա­հե­րը»։

Շարլ Ազնաւուր Պիտի Մասնակցի «Աուրորա» Մրցանակաբաշխութեան

«Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մրցա­նա­կը ա­մէն տա­րի Ապ­րի­լին պի­տի շնոր­հուի մէկ հո­գիի եւ ընտ­րուած թեկ­նա­ծուն կը ստա­նայ 100 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի պար­գեւ եւ նուի­րա­տուու­թեան շղթան շա­րու­նա­կե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն՝ 1 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի դրա­մաշ­նոր­հի ներ­կա­յաց­նե­լով ի­րեն ո­գեշն­չած մար­դա­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն:

Էջեր