Թրքահայ կեանք

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԸ ՆՈՒԷՐՆԵՐ ՍՏԱՑԱՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԹԻՒ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը Ա­մա­նո­րի շրջա­նին կը տե­ւա­կա­նաց­նէ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը։ Տօ­նա­կան օ­րե­րու ու­րա­խու­թե­նէն ա­ռա­ւե­լա­գոյն բա­ժի­նը կը վի­ճա­կի ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մի ան­դամ­նե­րուն։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ «ՍԱՐ»Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Մեր գե­ղա­րուես­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի ու ար­ժէ­քա­ւոր ա­նուն­նե­րէն Միհ­րան Թով­մա­սեան եւ Սա­րօ Ուս­թա ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ հան­դէս ե­կան «Սար» ա­նուն ներ­կա­յա­ցու­մով։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵԼՈՅԹԸ

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան երգ­չա­խում­բը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Աւստ­րիա­կան Մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին կող­մէ սար­քուած Ս. Ծննդեան հա­մեր­գին: 

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԸ ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԷ ՀԱՅԿ ԱՍԼԱՆԵԱՆԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, որ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ո­րո­շած է պար­գե­ւատ­րել մեր հա­մայն­քի բա­րե­րար­նե­րէն Հայկ Աս­լա­նեա­նը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս ի­րեն պի­տի շնոր­հիւ «Կո­լոտ» շքան­շա­նը։ Ծա­նօթ է, որ ե­րա­նաշ­նորհ Յով­հան­նէս Բա­ղի­շե­ցի Պատ­րիար­քի յի­շա­տա­կին հաս­տա­տուած այս շքան­շա­նը կը շնոր­հուի բա­րե­րար­նե­րուն։

ՄԱՀ՝ ՀԱՅԿ ԱԴԱՄԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ ե­րէկ կեան­քէ հե­ռա­ցած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած ան­դամ­նե­րէն Հայկ Ա­դա­մեան։ Ան Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին հետ նոյ­նա­ցած խորհր­դան­շա­կան ա­նուն մըն էր եւ իր կո­րուս­տը այս ա­ռու­մով խոր ցաւ պատ­ճա­ռած է բո­լո­րին։ Հայկ Ա­դա­մեան ան­հա­տա­կան, ըն­տա­նե­կան կեան­քը հա­մայն­քա­յին ապ­րում­նե­րու հետ նոյ­նա­ցու­ցած ե­զա­կի դէմք մըն էր։

Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԵՑԱՒ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԹԻՒ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մախմ­բուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ։ Թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­լա­ճա­ճեան» սրա­հի եր­դի­քին տակ սար­քուած տօ­նա­կան սե­ղա­նին նա­խա­գա­հեց Դպրաց Դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, դպրա­պետ Սեդ­րակ Տա­վութ­հան եւ խմբա­վար Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Վարժարանը համայնքի զօրակցութեան առարկայ: Ներկայ էր նաեւ քաղաքապետ Պիւլենտ Քերիմօղլու: Աշակերտներու ելոյթները արժանացան ծափահարութիւններու:

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՔԷՐՄԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մա­նո­րեան ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր ծնո­ղաց միու­թեան կող­մէ։ Կա­ղան­դուան շրջա­նի բնո­րոշ ի­րե­ղէն­ներ եւ բազ­մա­թիւ ձե­ռա­կերտ աշ­խա­տանք­ներ ներ­կա­յացուե­ցան քէր­մէ­սի տա­ղա­ւար­նե­րուն վրայ։ Վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հի եր­դի­քին տակ այս առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Ա­մա­նո­րի սե­մին Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը ապ­րե­ցաւ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ այս ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ծնո­ղաց միու­թեան եւ քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ։ Ա­ռա­ւօ­տուն յար­դա­րուած տա­ղա­ւար­նե­րուն մօտ ա­ղօթք մը ար­տա­սա­նեց թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՀԻՒՐԵՐ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբա­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին վար­ժա­րա­նի ար­ժէ­քա­ւոր հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Ժպտուն Զուռ­նա­ճը եւ Թա­թիա­նա Պոս­տան, ինչ­պէս նաեւ ա­շա­կերտ­նե­րէն Մե­լիք Տու­վար­ճը եւ Դա­լար Տե­միր­ճի։

Էջեր