Թրքահայ կեանք

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ «ԱՐԱ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ»Ը

«Մա­րալ» միու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու «Մա­րալ» միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ Մա­րի Աք­պաշ, Սել­մա Մե­լե­քեան, Լեռ­նա Փա­փա­զեան եւ Ա­լին Քում­րալ։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ա­սու­լիս մը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ յայտ­նի դե­րա­սան Միւժ­տատ Կե­զէ­նի։ Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր Տա­տեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրոցն ալ պատ­շա­ճօ­րէն յար­դա­րուած էր այս խրախ­ճան­քին առ­թիւ եւ փոք­րիկ­նե­րը ու­նե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մանց։

ՊԻԹԼԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵԼՈՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՏՈՒԱՒ ԵՐԿՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՇՈՒՐՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Պիթ­լի­սի քա­ղա­քա­պետ Հիւ­սէ­յին Օ­լա­նը։ Քա­ղա­քա­պե­տը եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ անդ­րա­դար­ձան Կարմ­րա­կի Ս. Նշան եւ Տէ­յիր­մէ­նալ­թը գիւ­ղի Ս. Ա­նա­նիա ե­կե­ղե­ցի­նե­րու բա­րե­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

ՏԱՐԵԴԱՐՁ ԵՒ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ֆէրիգիւղի եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբը պատնէշի վրայ կը մնայ իր փայլուն անցեալով եւ ապագայատեսիլ վերանորոգ գործունէութեամբ:

ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու Հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պեց Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Նար­լը­գա­բուի ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Սե­բաս­տա­ցի­նե­րու սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան։ Ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ եւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում դէմ­քեր։

ԳՈՒՐՈՒՉԷՇՄԷԻ ՄԷՋ ՈԳԵՒՈՐ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ե­րէկ, Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րուե­ցաւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի ձե­ռամբ մա­տու­ցուած կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գէն վերջ Կո­մի­տաս Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք մը։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՏՆՕՐԷՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի նշէ իր կրկնակ տա­րե­դարձ­նե­րը։ Դպրաց դա­սու հիմ­նադ­րու­թեան 107-րդ, իսկ երգ­չա­խում­բի կազ­մա­ւոր­ման 84-րդ տա­րե­դարձ­նե­րուն առ­թիւ նա­խա­տե­սուած են կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՆԱՐՏԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ սկսաւ նար­տի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր հո­գե­լոյս Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան ա­ւան­դա­կան ձեռ­նարկ­նե­րէն մին է այս մէ­կը։

Էջեր