Թրքահայ կեանք

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ե­րէկ, Գա­րա­կէօ­զեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ խան­դա­վառ խրախ­ճանք մը։ «Նա­տիա եւ Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» գե­ղա­րուես­տա­կան աշ­խա­տա­նո­ցէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք մը՝ Բա­րե­կեն­դա­նի եւ Ս. Վար­դա­նանց տօ­նին առ­թիւ։ Տղա­քը այս եր­կու տօ­նե­րուն շուրջ ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­ցին ի­րենց հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՓԱՅԼՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, որ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, դպրո­ցի ծնո­ղաց միու­թե­նէն եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր, ինչ­պէս նաեւ այլ հիւ­րեր։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ԴԱՍՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՅՈՐԴՈՐԵՑ՝ ԸԼԼԱԼ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԵՒ ՀԵՌՈՒ ՄՆԱԼ ՊԱՌԱԿՏՈՒՄՆԵՐԷ

Գում­գա­բուի մէջ ե­րէկ ա­ւան­դա­կան շու­քով նշուե­ցաւ Սրբոց Ղե­ւոն­դեանց Քա­հա­նա­յից տօ­նը։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ եր­դի­քին տակ ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ե­րէկ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ձեռ­նարկ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ՝ Հա­մաշ­խար­հա­յին մայ­րե­նիի օ­րուան առ­թիւ։ Սո­վո­րա­կան ձե­ւա­չա­փէ դուրս կազ­մա­կեր­պուած էր մայ­րե­նիին ձօ­նուած օ­րուան յայ­տա­գի­րը։

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ԳԱԳԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Իս­թան­պու­լի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նան Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՍԾՏՀԿ) խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րը։ Այս առ­թիւ քա­ղա­քիս մէջ կը գտնուի նաեւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պիւտ­ճէի ու տնտե­սա­կան հար­ցե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­գիկ Մի­նա­սեան։

PATRİKLİK MAKAMINDAN DUYURU

Patrik Genel Vekili Sayın Başepiskopos Aram A­teş­yan’ın riyasetlerinde, Türkiye Ermenileri Pat­rikliği Ruhani Meclisi’nin 13 Şubat 2017 Pa­zartesi günü yapılan toplantısı sonrasında, ce­maatimiz yaşamında olağanüstü koşullar hasıl ol­muş; üzücü gelişmeler yaşanmıştır. Aceleci dav­ranmaktan kaçınmış olmakla birlikte, bugün var­dığımız noktada, Patrikhanemiz aşağıdaki hu­susları cemaatimizin tüm değerli üyelerinin ve kamuoyunun dikkatine sunmayı uygun görmüş­tür:

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԷՆ ՆԵՐՍ ՍՏԵՂԾՈՒԱԾ ՆՈՐ ԻՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՆՈՐ ՅՕԴՈՒԱԾՈՎ ՄԸ

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը։ Այս շաբ­թուան սկիզ­բին հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս ծա­գած տագ­նա­պէն վերջ, նա­խըն­թաց օր հա­մե­րաշ­խու­թիւն վե­րա­հաս­տա­տուած էր իր եւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։ Մեր եր­կու սրբա­զան­նե­րը ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուին ու­ղե­ւո­րուիլ դէ­պի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

ՈՉ ԵՒՍ Է ՄՈՒՐԱՏ ՊԵՊԻՐՕՂԼՈՒ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ե­րէկ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի յայտ­նի գոր­ծիչ­նե­րէն Մու­րատ Պե­պի­րօղ­լու։ Դժբախ­տա­բար ան վեր­ջին շրջա­նին կը տա­ռա­պէր ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թե­նէ եւ ե­րէկ Ա­մե­րի­կեան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ ա­ւան­դած է իր հո­գին՝ խոր սու­գի մատ­նե­լով իր ըն­տա­նիքն ու բա­րե­կա­մա­կան շրջա­նակ­նե­րը։

ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեանի միջեւ ծագած տագնապը կարգաւորուեցաւ համայնքին տեսակէտէ իսկական յաղթանակով. անոնք յառաջիկայ Երեքշաբթի միասնաբար պիտի ուղեւորուին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ տեսակցելու համար Վեհափառ Հայրապետին հետ։
Եւ ճգնաժամը շրջանցուեցաւ։
Պետրոս Շիրինօղլուի գլխաւորութեամբ խումբ մը ազդու ազգայիններու մասնակցութեամբ, Պատրիարքարանի մէջ երէկ երկու սրբազանները ունեցան հանդիպում մը եւ արդիւնքին օրինակելի զոհողութեամբ ու յանձնառութեամբ որոշեցին՝ մէկ կողմ թողուլ անձնական հարցերը, բնականոնացնել իրենց յարաբերութիւնները, դարձեալ համագործակցիլ հաւաքական շահերու գիտակցութեամբ ու պատասխանատուութեամբ։
Անցումային բարդ շրջանի պայմանները փոփոխութեան պիտի չենթարկուին եւ մօտալուտ հանրաքուէէն վերջ դիմում պիտի կատարուի պատրիարքական ընտրութեան համար։

Էջեր