Թրքահայ կեանք

ՀՐԱՆԴ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ ԳՈՆԻԱՅԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ՄԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԱՌՆՕ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՀԵՏ

Գո­նիա­յի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ճատ­րա­կի կա­րե­ւոր մրցա­շարք մը, որու ար­դիւնք­նե­րուն հի­ման վրայ յայտ­նի դար­ձան այն խում­բե­րը, ո­րոնք բարձ­րա­ցան՝ Թուր­քիոյ ճատ­րա­կի սիւ­փէր լի­կը։

ԳԼՈՏԻԱ ԵԱՂՍԸԶՕՂԼՈՒԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Գնա­լը կղզիի մէջ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը ե­րէկ ող­ջու­նե­ցին ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գի­տու­հի Գլո­տիա Էտ­նա Եաղ­սը­զօղ­լուի ա­ռա­ջին ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Ճաշ» ճա­շա­րա­նէն ներս բա­ցուած ցու­ցա­հան­դէ­սը խո­րագ­րուած էր «Նե­րաշ­խար­հիս գոյ­նե­րուն ձայ­նը»։

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՍԵՄԻՆ ԺՈՂՈՎ

Այս առաւօտ Պատրիարքարանի երդիքին տակ կարեւոր խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ 2015-2016 կրթական շրջանին ընդառաջ:
Իսթանպուլահայ վարժարաններու աշակերտութեան դիմագծին վերաբերեալ հարցերու քննարկում:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Գումգաբուի մէջ տեսակցեցաւ համայնքային հաստատութիւններու ատենապետներուն հետ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

​Գումգաբուի Աթոռանիստ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի անդամները՝ գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Անդրէաս Ա. Քհնյ. Յակոբեանի, ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի եւ իր գործակից ընկերներուն այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՀԱՅՃԱՐ-Ի 9-ՐԴ ՏԱՐԻՆ

Գնալըի Կազդուրման կայանի պատշգամին վրայ տեղի ունեցաւ տարեդարձի խանդավառ ընթրիք մը, որ անցաւ փայլուն:
Միութեան վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկին ընթացքին բոլորը դրուատիքով անդրադարձան ցարդ կատարուած գործունէութեան եւ խրախուսական արտայայտութիւններ ունեցան ապագայի համար:

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԻՔ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՂԸ Կ՚ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԻ ԵՐԵՒԱՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բը վա­ղը պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Ե­րե­ւան։ Կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին կող­մէ հա­ղոր­դուե­ցաւ, թէ Իս­թան­պու­լի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը բաղ­կա­նայ 140 հո­գիէ։

ՊԵՏՐՈՍ ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ. «ՆԵՐԿԱՅ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ ՆՈՒՐԲ Է, ՊԷՏՔ Է ՍՊԱՍԵԼ ՅԱՐՄԱՐ ՇՐՋԱՆԻՆ»

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը գլխա­ւո­րէ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կը, մաս­նակ­ցած է փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րու սոյն խորհր­դակ­ցու­թեան։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՇԷՆՔԸ ԳՐԵԹԷ ՊԱՏՐԱՍՏ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Այս­պէս, Գում­գա­բու փու­թա­ցին Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լու։ 

ՓՈՔՐ ԱՍԻՈՅ ՄԷՋ

 ​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի մթնոլորտէն ներս կը վերարժեւորէ իր նահատակ աշխատակիցներուն գործերը:
Սեւան Տէյիրմենճեանի ջանքերով լոյս տեսաւ Երուխանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած յօդուածներու ժողովածոն:

Էջեր