Թրքահայ կեանք

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Հա­յա­շատ թա­ղե­րու մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղե­րու մէջ ալ կ՚ապ­րուի հո­գե­ւոր մեծ հրճուանք։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ան­գա­րա­յէն հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րու խումբ մը։ Այս­պէս, Գում­գա­բու այ­ցե­լե­ցին «Հա­ճէթ­թէ­փէ» հա­մալ­սա­րա­նէն ու­սա­նող­ներ։

ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺ ՄԿՐՏԻՉ ԿԻՒԼԷԶԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Ա­տա­մ­նա­բոյժ Մկտրիչ Կիւ­լէ­զեան նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը, ուր քննեց ա­շա­կերտ­նե­րը։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ԱՐԱ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ

«Մա­րալ» ե­րաժշ­տու­թեան ու պա­րի միու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան գե­ղա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցուց «Ա­րա եւ Շա­մի­րամ»ը։ Թա­տե­րա­կան պա­րը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր Ա­քաթ­լա­րի «Մուս­թա­ֆա Քե­մալ» կեդ­րո­նին մէջ։

«ՄԱՐԱԼ»Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թի ե­րի­տա­սար­դաց խում­բին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Յա­րու­թիւն Քու­րա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բը Գում­գա­բուի մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց իր ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

ՈՐԱԿԵԱԼ ՊԱՐՈՔ ՀԱՄԵՐԳ ՄԸ

Հար­պի­յէի Սէն թ՚Էսփ­րի լա­տի­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րոք հա­մերգ մը։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ե­զա­կի ձեռ­նարկ մըն էր այս մէ­կը, ո­րու յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին Հեն­տե­լի, Վի­վալ­տիի եւ Փեր­կո­լէսի գոր­ծե­րը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Իս­թան­պու­լի Ար­դի ա­րուես­տի թան­գա­րա­նը։ Հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը թան­գա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ «BASF Kids» գի­տու­թեան աշ­խա­տա­նո­ցին։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՇԱԼԵԱՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ե­րէկ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր հա­մախմ­բուած էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը։

ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան։

Էջեր