Հարթակ

ԻՆ­ՉՈ՞Ւ Ե­ԿԱՔ, ԻՆ­ՉՈ՞Ւ Կ՚ԵՐ­ԹԱՔ

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷ­ԼԵԱՆ

Սուր­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մէն, յատ­կա­պէս, Հա­լէ­պի ար­հա­ւիր­քէն փախ­չող եւ Հա­յաս­տան ա­պաս­տա­նող­նե­րուն տե­ղա­ցի­նե­րը յա­ճախ հարց տուած են. «Ին­չո՞ւ ե­կաք», շա­րու­նա­կե­լով կրկնուող յան­կեր­գը. «Մենք թող­նում գնում ենք, դուք ին­չո՞ւ էք գա­լիս, էս եր­կի­րը եր­կիր չէ…»:

Բայց Ո՞վ, Բայց Ինչպէ՞ս

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷ­ԼԵԱՆ

Դրամի Միջազգային Կայսերապաշտութիւնը եւ Համաշխարհային Ապակայունացումը Վեր­ջերս, հա­մա­ցան­ցի վրայ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման մա­սին գրու­թիւն մը ու­շադ­րու­թիւնս գրա­ւեց. նիւ­թը յղո­ղը լի­բա­նա­նա­հայ ծա­նօթ լեզ­ուա­գէտ բժ. Ար­մե­նակ Եղ­իայ­եանն էր, ո­րուն լեզ­ուա­գի­տա­կան յօդ­ուած­նե­րուն կա­րե­ւո­րու­թեամբ կը հե­տե­ւիմ:

Դրամի Միջազգային Կայսերապաշտութիւնը եւ Համաշխարհային Ապակայունացումը

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

85=3.500.000.000:
Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման եւ դրա­մի մի­ջազ­գա­յին կայ­սե­րա­պաշ­տու­թեան նո­րա­գոյն ու­սո­ղու­թիւնն է (mathematiques) այս հա­ւա­սա­րու­թիւ­նը:

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ… ԵՒ ԱՆԳԱՐԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նոր նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամ­փի երդ­մա­նա­կա­լու­թե­նէն ժա­մեր ա­ռաջ, ա­մե­րի­կեան բարձ­րաս­տի­ճան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը Ան­գա­րա­յի մէջ հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նար թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հետ:

Պետրոս Դուրեան. Կեանքի Ու Սիրոյ Պաշտամունքով Հրկիզուող Բանաստեղծին Հանճարեղ Բոցավառումը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­նո­ւար 21-ի օ­րը, 145 տա­րի ա­ռաջ, 21 տա­րի­քը նոր թե­ւա­կո­խած, բայց ար­դէն թո­քախ­տէ հիւ­ծած՝ երկ­րա­յին այս կեան­քէն առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցաւ վա­ղա­մե­ռիկ բա­նաս­տեղ­ծի իր հան­ճա­րեղ բո­ցա­վա­ռու­մով ան­մա­հա­ցած ­Պետ­րոս Դու­րեան (1851-1872), որ իր եր­գե­րով գրա­ւեց սիր­տը մեր ժո­ղո­վուր­դին եւ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս բազ­մե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծե­րուն վե­րա­պա­հո­ւած իր գա­հին։

Կ՚ու­զէ՞ք ՀԱԶԱՐ Տա­րի Ապ­րիլ…

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Շատ հին ժա­մա­նակ­նե­րէն մար­դիկ ա­մէն ճիգ ը­րած են եր­կար ապ­րե­լու գաղտ­նի­քը գտնե­լու: Գիտ­նա­կան­նե­րու խումբ մը այժմ կ՚ը­սէ, որ գե­րար­դիա­կան ճար­տա­րա­գի­տու­թեամբ մար­դու կեան­քի տե­ւո­ղու­թիւ­նը մին­չեւ 1000 տա­րի կ՚եր­կա­րաձ­գուի: Ներ­կա­յա­ցուած գե­րար­դիա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րը ապ­շե­ցու­ցիչ են:

Մե­ծա­րող Բամ­բա­սանք­ներ

ՄԱ­ՐԻԱ ԳԱԲ­ՐԻԷ­ԼԵԱՆ

Եր­բեմն այն­քան կը փա­փա­քիմ վե­րաց­նել դռն­­փակ սեն­եակ­նե­րու դռ­­ներն ու պա­տու­հան­նե­րը ու թոյլ տալ այն­տեղ սե­ղան­նե­րու շուրջ ըս­ուած խօս­քե­րուն, որ թե­ւեր առ­նեն ու սփռ­­ուին ա­մէ­նու­րեք: Եր­թան ի­րենց հաս­ց­­է­ա­տէ­րե­րուն, եր­թան եւ լսե­լի դառ­նան ա­նոնց՝ ի­րենց մա­սին խօսուած­նե­րը: Եր­թան եւ ան­կեղ­ծութեամբ փո­խան­ցեն այն բո­լոր ի­րա­կա­նու­թիւն­նե­րը, որ կեր­պա­րա­նա­փոխ­ուած կը լսեն ի­րենք:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԾՈՎԱՃԱՅԵՐՆ ՈՒ ՕԴԱԿԱՅԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անց­նող շա­բաթ­նե­րուն Լի­բա­նա­նի հան­րու­թեան հա­մար կա­րե­ւոր օ­րա­կարգ կը դառ­նար Պէյ­րու­թի օ­դա­կա­յա­նին անվ­տան­գու­թեան հար­ցը:

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Խոս­տմ­նադ­րուժ Նա­խա­գահ Մը Եւս Կ՚ա­ւար­տէ Պաշ­տօ­նա­վա­րու­թիւ­նը

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Բնա­կա­նա­բար Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու 44-րդ նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա, գո­նէ մե­զի՝ հա­յե­րուս հա­մար, պի­տի մնայ խոս­տմ­նադ­րուժ այլ նա­խա­գահ մը, որ նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շա­ւի ըն­թաց­քին խոս­տա­ցաւ ճանչ­նալ հա­յոց հարցը, սա­կայն նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը ստանձ­նե­լէ ետք, իր նա­խորդ­նե­րուն նման…

Էջեր