Արխիւ

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան միու­թեան 130-րդ վե­հա­ժո­ղո­վը վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Զուի­ցե­րիոյ Ժը­նեւ քա­ղա­քին մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւնն ալ մաս­նակ­ցե­ցաւ այս ժո­ղով­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ կը պատ­րաս­տուին նոր ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նաց­նել դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Սպա­նիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Մատ­րի­տի մէջ ան կը մաս­նակ­ցի Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ԵԺԿ) տա­րե­կան հա­մա­գու­մա­րին եւ ընդ­լայ­նուած գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Ռուսաստանի եւ Սուրիոյ նախագահներուն միջեւ երէկ տեղի ունեցան երկարատեւ բանակցութիւններ:
Պեշար Էսատ չորս տարի վերջ առաջին անգամ իրականացուց արտասահմանեան ուղեւորութիւն մը:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Հրանդ Տինքի դէմ գործուած մահափորձի հարցաքննութեան իւրաքանչիւր քայլափոխին կ՚ապրուին անակնկալ երեւոյթներ:
Իսթանպուլի Հանրապետական աւագ դատախազութիւնը հաւանութիւն չտուաւ հանրային պաշտօնեաներու պատասխանատուութեան բաժնին շուրջ պատրաստուած նոր ամբաստանագրին:
Դատախազ Կէօքալփ Քէօքճիւի կողմէ կատարուելիք լրամշակումներէն վերջ մեղադրականը դարձեալ պիտի ներկայացուի հաւանութեան: Կասկածեալներու շարքին թուարկուած են բազմաթիւ ծանօթ դէմքեր, որոնց անունները միշտ շրջանառութեան մէջ կը գտնուին դէպքին պատահած օրէն ի վեր:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

​ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պատ­մու­թիւ­նը կը վկա­յէ թէ՝ երբ Ֆա­թիհ Սուլ­թան Մէհ­մէտ, 1453 թուա­կա­նին մուտք գոր­ծեց Կ.­Պո­լիս, Ա­նա­տօ­լուէն եւ Կի­լի­կիա­յէն հա­յեր բե­րել տա­լով, ա­նոնց հա­մար բնակ­չու­թիւն հաս­տա­տեց Պոլ­սոյ զա­նա­զան կող­մե­րը ու ա­նոնց վրայ Պատ­րիարք հռչա­կեց Պրու­սա­յէն հրա­ւի­րած Յո­վա­կիմ ե­պիս­կո­պո­սը, որ ի­րեն վա­ղա­ծա­նօթ բա­րե­կա­մը ե­ղած էր։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

«Պողազիչի» համալսարանէն ներս «Բազմացող ձայներ»ու համերգաշարը:
Սփիւռքահայ երաժիշտ Հայկ Եազըճեան երաժշտասէրները հմայեց ուտի նուագներով:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Պոլ­սա­հայ ե­րաժշ­տա­կան կեան­քէն եր­կու հա­մակ­րե­լի դէմ­քեր՝ մե­ներ­գիչ Ար­թիւր Պաղ­տա­սա­րեան եւ եր­գե­հո­նա­հար Էտ­վին Սրկ. Կա­լի­պօղ­լու վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տան։ «Ծա­ռու­կեան» բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­նոնց ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Այս առ­թիւ, թա­ղի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ ա­նոնք ըն­դու­նուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

​Սկիւտարի քաղաքապետարանը երէկ համախմբեց մրցանակակիր արուեստագէտներ:
Մեներգչուհի Սիպիլ, որ այսօր կը մեկնի ԱՄՆ, ներկայացուց հայերէն երգեր:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 21, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը Ա­թէն­քի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ՄԱԿ-ի Սու­րիոյ հար­ցով յա­տուկ պա­տուի­րակ Սթե­ֆան Տը Միս­թու­րա­յի հետ։ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս, որ Ա­թէն­քի մէջ կը գտնուի մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րի մը մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով, հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ նաեւ Յու­նաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին հետ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Հոկ­տեմ­բե­րի 23-25 թո­ւա­կան­նե­րուն, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­պու Տա­պիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աշ­խար­հի ժու­տո­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ նաեւ Հա­յաս­տան՝ ե­րեք մար­զի­կով:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ​

221 տա­րի ա­ռաջ, 14 Հոկ­տեմ­բե­րը նոր հո­րի­զոն բա­ցող տա­րե­թիւ մը դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան մէջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Նո­րա­ձե­ւու­թեան եւ ո­ճի բնա­գա­ւա­ռի հե­ղի­նա­կա­ւոր հան­դէս­նե­րէն մէ­կուն՝ Vogue-ի ռու­սա­կան տար­բե­րա­կի խմբագ­րու­թիւ­նը Victoria’s Secret ըն­կե­րու­թեան «հրեշ­տակ» Սթե­լլա Մաք­սուէ­լի հետ ար­շաւ  կազ­մա­կեր­պած է Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական երաժշտական աշխարհի առանցքային սիւներէն ԳՈՀԱՐ համոյթը կը պատրաստուի համերգաշարի մը ձեռնարկել իր նոր խմբավարին՝ Նաթալի Գալստեանի մականին ներքեւ:
Պէյրութի յառաջիկայ ելոյթներուն ընդառաջ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը Կիւմրիի մէջ ականատես եղաւ ստեղծուած մեծ խանդավառութեան:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լի վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Իս­րա­յէ­լի մէջ։ Պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Նա­խա­գահ Մարկ­վե­լաշ­վի­լի եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Մա­կի Չի­չուա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Հոլանտահայութիւնը շատ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեց Հրանոյշ Յակոբեանը:
Հայաստանի սփիւռքի նախարարը մասնակցեցաւ Ս. Հոգի եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 300-ամեակին:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի շա­բա­թա­վեր­ջին Թուր­քիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ յայտ­նի կը դառ­նայ, որ Իս­թան­պու­լի մէջ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած է նաեւ հայ­կա­կան հար­ցը։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ հայ մշա­կոյ­թի շա­բա­թը նշուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Թարգ­ման­չաց տօ­նին եւ մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­ներն ալ հա­մախմ­բուե­ցան Օր­թա­գիւ­ղի մէջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր մար­զա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի եւ ար­դէն ան­մո­ռա­նա­լի ա­նուն­նե­րէն Սար­գիս Չա­լըշ, որ ան­ցեա­լի մէջ ե­ղած էր Թաք­սիմ մար­զա­կում­բի դար­պա­սա­պահ­նե­րէն մին։ Իր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Էջեր